Dofinansowanie dwóch projektów botaników

09.03.2018

Katerda Botaniki i Ochrony Przyrody otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów na łączną kwotę 2,5 mln. zł.

1. Projekt Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany uzyskał dofinansowanie w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, Zadanie 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Projekt ma na celu odtworzenie, wzmocnienie i utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych dla zachowania bioróżnorodności muraw galmanowych (6130 - Violetea calaminariae) na utworzonych w regionie śląsko-krakowskim obszarach Natura 2000 oraz w miejscach występowania cennych fragmentów muraw galmanowych - dotąd nie objętych żadną formą ochrony. Ponadto, w ramach projektu zostanie podjęta próba wprowadzenia sasanki otwartej Pulsatilla patens na historyczne stanowisko w Jaworznie.

2. Projekt Zakup specjalistycznego sprzętu do badań biologii gatunków roślin, wzmacniania bioróżnorodności i monitorowania środowiska przyrodniczego uzyskał dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Priorytet EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Oba projekty kierowane przez dr Monikę Jędrzejczyk-Korycińską.

Wróć