Katedra Genetyki

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

  • Zastosowanie markerów molekularnych w mapowaniu genów oraz określaniu częstotliwości indukowanych mutacji
  • Genomika funkcjonalna i bioinformatyka
  • Biotechnologia i kultury in vitro
  • Mutageneza i analiza indukowanych mutacji z zastosowaniem metody TILLING

 

Aktualnie trwające projekty naukowe

RNA-zależna metylacja DNA w warunkach stresu cieplnego u Arabidopsis thaliana
nazwa konkursu: PRELUDIUM 11
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2016/21/N/NZ2/
kierownik: mgr Urszula Nowakowska
czas realizacji: 16.03.2017 — 15.03.2019

BarPLUS: modyfikacja architektury pędu oraz procesu fotosyntezy u jęczmienia w celu maksymalizacji produkcji biomasy i plonu przeznaczonych dla różnych zastosowań końcowych
rodzaj projektu/Akronim: ERA-NET CO-FUND FACCE SURPLUS
jednostka finansująca: NCBiR
nr grantu: FACCE SURPLUS/I/BARPLUS/05/2016
kierownik: dr Agnieszka Janiak
zespół: pracownicy Katedry Genetyki
czas realizacji: 1.06.2016 — 31.05.2019

Genomika translacyjna w identyfikacji mechanizmu działania signalosomu CBP20 w odpowiedzi Arabidopsis i jęczmienia na stres suszy
nazwa konkursu: SONATA 10
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: UMO-2015/19/D/NZ9/03573
kierownik: dr Agata Daszkowska-Golec
zespół: pracownicy Katedry Genetyki
czas realizacji: 30.09.2016 — 29.09.2019

Gen HvSNAC1 (Stress responsive NAC1) u jęczmienia – nowa funkcja w regulacji akwaporyn podczas stresu abiotycznego
nazwa konkursu: SONATA 10
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: UMO-2015/19/D/NZ1/03441
kierownik: dr Marzena Kurowska
zespół: pracownicy Katedry Genetyki
czas realizacji: 22.09.2016 — 21.09.2019

Epigenetyczna regulacja regeneracji roślin w kulturze in vitro - rola acetylacji histonów w indukcji somatycznej embriogenezy
nazwa konkursu: OPUS13
jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki NCN
nr grantu: 2017/25/B/NZ1/01615
kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Gaj
czas realizacji: 2018 — 2020 (36 miesięcy)

Rola czynnika transkrypcyjnego HvABI5 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)
nazwa konkursu: PRELUDIUM 13
jednostka finansująca: NCN
nr grantu: 2017/25/N/NZ9/01941
kierownik: mgr Anna Skubacz
czas realizacji: 2018 — 2020

 

Projekty naukowe zakończone, trwające w latach 2009-2019 (pdf)

 

Publikacje katedry w latach 2013-2018 (pdf)