kierunek BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ


Rodzaj i system studiów:
- studia II stopnia (magisterskie) nowe od 2016/17
- stacjonarne (dzienne)

Koordynator programów studiów na kierunku BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
dr hab. Izabela Poprawa

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

W ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z Biologią żywności i żywienia. Założenia programowe oraz sposób realizacji kształcenia motywują studenta do angażowania się we współtworzenie nauki. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest powiązana z kierunkiem badań wybranej przez studenta jednostki - Katedry. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni dyplomowej (1 rok) oraz magisterskiej (2 rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach. Seminarium dyplomowe (1 rok) oraz magisterskie (2 rok) dostarczają wsparcia teoretycznego, niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego. Ich celem jest nauczenie studenta planowania eksperymentów badawczych, a także przygotowania, dyskutowania i prezentowania wyników badań w kraju i za granicą. Ponadto każdy student studiów II stopnia zdobywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin biologicznych dotyczących procesu odżywiania oraz pochodzenia żywności dla zwierząt i człowieka, jak np.: rozwój i budowa układu pokarmowego zwierząt i człowieka, ekologiczne aspekty żywienia, fizjologia żywienia, biofizyka i bioenergetyka żywności i żywienia, biochemia suplementów diety, mikrobiologia żywności, nutrigenetyka i nutrigenomika, biotechnologia żywności czy też metody analityczne w ocenie jakości żywności (spektrometria UV/VIS i fluorescencyjna, chromatografia gazowa i cieczowa, skaningowa mikroskopia elektronowa, testy cytogenetyczne). Ponadto w toku studiów student zdobywa wiedzę w zakresie żywności specjalnego przeznaczenia i żywności funkcjonalnej. W czasie studiów absolwent uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych (np.: Statistica, Imaris) i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii żywności i odżywiania w gospodarce.

Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów i poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii żywności i odżywiania zwierząt oraz człowieka, a także podstaw zarządzania oraz prawa żywnościowego i psychologii żywienia.

Program studiów, zgodny ze standardami nauczania, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a także poszukiwania pracy za granicą.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia kierunku Biologia żywności i żywienia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ otrzyma rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu biologii żywności, żywienia oraz metod analizy jakości żywności. Zdobyty zasób wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą mu na: 

 • opisywanie i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w organizmach zwierząt i człowieka, a związanych z szeroko pojętym żywieniem;
 • projektowanie i prowadzenie eksperymentu badawczego;
 • wykorzystanie posiadanej wiedzy przy opracowywaniu specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biologicznych związanych np. z analizą jakości żywności, czy żywieniem zwierząt;
 • prowadzenie badań i analiz w dziedzinie biologii żywności i żywienia zwierząt i człowieka;
 • prowadzenie kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biologii żywności i żywienia na podejmowanie pracy:

 • w jednostkach naukowo-badawczych,
 • w laboratoriach (np.: laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej),
 • w instytucjach opieki zdrowotnej,
 • w instytucjach związanych z hodowlą zwierząt (np.: ogrody zoologiczne),
 • w zakładach produkcyjnych oraz urzędach w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i jej kontrolą.
 • w innych sektorach gospodarki, wymagających wiedzy biologicznej i znajomości pracy laboratoryjnej,
 • w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem. 
 • Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

   

Jednocześnie studia II stopnia przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia w ramach studiów doktoranckich.