kierunek BIOTECHNOLOGIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ


Kierunek Biotechnologia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, czego potwierdzeniem jest jego uznanie w roku 2008 oraz 2010 za kierunek o kształceniu zamawianym przez MNiSW. Program studiów dostosowany jest do wymagań krajowych ram kwalifikacji, obowiązujących od roku akademickiego 2012/13.

Rodzaj i tryb studiów:
- studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie)
- stacjonarne (dzienne)

Specjalność:
- biotechnologia roślin (studia II stopnia)
- biotechnologia środowiska (studia II stopnia)

Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Koordynator programów studiów na kierunku BIOTECHNOLOGIA
dr hab. Danuta Wojcieszyńska

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Celem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych. Na trzecim roku studiów I stopnia studenci kierowani są do poszczególnych jednostek, katedr lub zakładów, w których wykonują pracę licencjacką. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w laboratoriach i zakładach związanych z przemysłem spożywczym, farmaceutycznym, lecznictwem i ochroną zdrowia, hodowlą roślin, zwalczaniem szkodników, ochroną środowiska, ochroną przyrody i pokrewnymi działami gospodarki i nauki.

W trakcie studiów drugiego stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student dokonuje wyboru katedry/zakładu, przypisanej do określonej specjalności, gdzie uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów badawczych oraz współtworzenia nauki. Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

W trakcie studiów na kierunku biotechnologia student zdobywa wiedzę z szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, mikrobiologii, biologii komórki, anatomii roślin, histologii, embriologii i biologii rozwoju, biofizyki, biochemii, biologii molekularnej, genetyki z inżynierią genetyczną, cytogenetyki, hodowli tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, ochrony środowiska, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, prawa, ekonomiki produkcji, zasad organizacji produkcji oraz zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii. Wiedza ta odwołuje się do wiadomości uzyskiwanych w trakcie kursów matematyki, fizyki oraz chemii Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizacje studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Ważnym elementem studiów jest także korzystanie z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą pracy współczesnego biotechnologa oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej.

Znacząca część studiów i prac dyplomowych, z uwagi na potencjał naukowy wydziału, jest realizowana w zakresie biotechnologii roślin oraz środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych oraz mikroorganizmów.

Program studiów, zgodny ze standardami nauczania, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a także poszukiwania pracy za granicą. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez prace w kole naukowym. W trakcie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w zakładach pracy.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów kierunku Biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, zdobywa zasób wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające mu na: 
• kompleksowe rozumienie procesów i zjawisk występujących w organizmach żywych,  oraz tworzonych przez nie systemach, a także możliwości ich wykorzystania gospodarczego;
• sprawne poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii  eksperymentalnej oraz podejmowanie zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin;
• łączenie wiedzy zdobytej w zakresie biologii, chemii i fizyki z elementami innych dyscyplin, w tym nauk technicznych i ekonomii;
• racjonalne działania służące wytwarzaniu produktów biotechnologicznych,  wykonywaniu analiz jakościowych, wdrażaniu technik biotechnologicznych w produkcji rolnej i przemysłowej oraz w ochronie bioróżnorodności i środowiska naturalnego;
• samokształcenie w wybranym kierunku;
• podjęcie studiów na kolejnym etapie (magisterskich, doktorskich).

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do:
- pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
- pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
- wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem  materiału biologicznego,
- obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych,
- samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do:
- wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów  biotechnologicznych,
- projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów  o pożądanych cechach,
- projektowania i prowadzenia eksperymentu,
- prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.

W czasie studiów absolwent uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, podstawowych programów komputerowych i innych narzędzi, dających możliwość podjęcia pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień dotyczących biologii i biotechnologii.
Wymienione cechy pozwalają absolwentowi biotechnologii na podejmowanie pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, stacjach hodowli roślin, jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi, firmach farmaceutycznych, zakładach gospodarki komunalnej, oraz urzędach, których działalność związana jest z:
• biotechnologią środowiska, diagnostyką molekularną materiału roślinnego  i mikrobiologicznego, oczyszczaniem ścieków, przetwarzania odpadów stałych, bioremediacją gruntów, nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, przetwarzaniem i kontrolą środków leczniczych, spożywczych, oraz innymi dziedzinami gospodarki, wymagającymi umiejętności pracy laboratoryjnej i posługiwania się metodami biotechnologicznymi;
• racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody, także  w wyspecjalizowanych komórkach zakładów przemysłowych i instytucji komunalnych;
• działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji, również w aspekcie środowiskowym.

Absolwenci nowej specjalności będą dysponować wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalającymi na podjęcie pracy w deficytowym (wg aktualnych badań rynku pracy) sektorze nowoczesnego rolnictwa.  

Sylwetka absolwenta (specjalność Biotechnologia roślin - studia II stopnia)

Absolwent tej specjalności kierunku Biotechnologia otrzyma rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu molekularnych podstaw procesów biotechnologicznych, wspierających metody produkcji roślinnej dla potrzeb współczesnego rolnictwa i innych gałęzi przemysłu (np. spożywczego, przetwórczego i farmaceutycznego). Praktyczne, specjalistyczne umiejętności absolwenta, podbudowane niezbędną wiedzą teoretyczną, dotyczyć będą poznania obsługi zaawansowanej aparatury laboratorium biotechnologicznego oraz podstawowych, jak i zawansowanych technik wykorzystywanych w biotechnologii roślin.

Sylwetka absolwenta (specjalność Biotechnologia środowiska - studia II stopnia)

Absolwent tej specjalności kierunku Biotechnologia zostanie wyposażony w rzetelną i najnowszą wiedzę umożliwiającą zastosowania określonych technik biotechnologicznych w poznawaniu i kształtowaniu procesów biologicznych w różnych środowiskach. Dzięki temu będzie on gotów do podjęcia pracy w instytucjach stosujących i wdrażających nowoczesne, oparte na wykorzystaniu roślin i mikroorganizmów oraz produkowanych przez nie enzymów, technologie. Zdobyte w czasie studiów umiejętności umożliwią mu zatrudnienie w instytucjach ze specjalistyczną aparaturę badawczą, w środowiskowych laboratoriach analitycznych i diagnostycznych oraz placówkach badawczo-rozwojowych.