mgr Robert Hanczaruk

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Opiekun: dr hab. AGNIESZKA KOMPAŁA-BĄBA
ul. Jagiellońska 28

Katowice 40-032 Katowice

pokój nr: B-116

telefon: 32 2009 564
e-mail: rhanczaruk@us.edu.pl

Godziny konsultacji

poniedziałek 10.30 – 12.30
lub po uzgodnieniu drogą mailową

Zainteresowania naukowe

  • przeobrażenia roślinności miejskich dolin rzecznych i zwałowisk poprzemysłowych,
  • procesy ekologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem synantropizacji i spontanicznej sukcesji roślinności,
  • biologia i ekologia ekspansywnych i inwazyjnych gatunków roślin oraz ich wpływ na funkcjonowanie ekosystemów,
  • cechy funkcjonalne roślin,
  • zastosowanie fitoindykacji w monitoringu środowiska,
  • usługi ekosystemowe,
  • rewitalizacja,
  • zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w badaniach środowiskowych,
  • biostatystyka

 

Publikacje

Hanczaruk R. 2018. Rezerwat przyrody „Las Dąbrowa”, czyli krótki spacer przez zielony punkt na przyrodniczej mapie Gliwic. Przyroda Górnego Śląska, 91: 10-13.

Hanczaruk R. 2017. Bioindykacja zanieczyszczeń wód powierzchniowych z zastosowaniem mikrobiotestu Daphtoxkit. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 494: 43-49.
doi: https://doi.org/10.15611/pn.2017.494.04

Hanczaruk R. 2017. Spektrum ekologiczno-siedliskowe flory naczyniowej zwałowiska odpadów pogórniczych “Ruda” w Zabrzu-Biskupicach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 494: 50-63.
doi: https://doi.org/10.15611/pn.2017.494.05

Hanczaruk R., Kompała-Bąba A. 2017. Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych na przykładzie doliny Kłodnicy w Gliwicach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 494: 64-75.
doi: https://doi.org/10.15611/pn.2017.494.06

Hanczaruk R., Kulik-Knapik K. 2017. Rola terenów zieleni w zachowaniu bioróżnorodności obszarów zurbanizowanych. [w:] Michalski M., Bolewski A. (red.) W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, s. 373-382.

Kompała-Bąba A., Hanczaruk R. 2017. Roślinność ruderalna miasta – zróżnicowanie florystyczne, struktura funkcjonalna, znaczenie w mieście. [w:] Kosmala M. (red.) Dzika przyroda w mieście. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, s. 11-24.

Hanczaruk R. 2016. Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych organizacji jako istotny element system zarządzania środowiskowego (SZŚ) wg wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-09 w zakresie minimalizacji zagrożeń dla środowiska. [w:] Lymar A., Ilnicki M. (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty kultury bezpieczeństwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, s. 207-214.

Hanczaruk R., Gołąb N. 2016. Wybrane problemy rekultywacji zwałowiska odpadów pogórniczych na przykładzie zwałowiska “Ruda” w  Zabrzu-Biskupicach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 461: 65-75.
doi: https://doi.org/10.15611/pn.2016.461.06

Hanczaruk R., Kompała-Bąba A. 2016. Flora naczyniowa antropogenicznego fragmentu doliny Kłodnicy w Gliwicach (Wyżyna Śląska). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 461: 76-86.
doi: https://doi.org/10.15611/pn.2016.461.07

Hanczaruk R., Gołąb N., Kompała-Bąba A. 2016. Neofityzacja i zagrożenie powodziowe jako konsekwencje antropogenicznych przekształceń obszarów nadrzecznych na przykładzie doliny rzeki Kłodnicy. [w:] Klich M., Kozłowski J. (red.) Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody – wybrane problemy w Polsce. Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, s. 221-233.