Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Dydaktyka

Katedra koordynuje i współprowadzi następujące przedmioty na kierunkach biologia, ochrona środowiska i biotechnologia:

na studiach I poziomu

Różnorodność grzybów i glonów
Różnorodność roślin naczyniowych
Różnorodność roślinności i jej uwarunkowania
Inwazje biologiczne
Przyroda Górnego Śląska i jej ochrona
Rośliny użytkowe
Synatropizacja szaty roślinnej
Rekultywacja terenów zdegradowanych
Botanika
Zarządzanie ochroną środowiska
Gleboznawstwo
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
Monitoring środowiska
Techniki informatyczne
Bioróżnorodność świata roślin i zwierząt dla biotechnologów
Zajęcia terenowe z botaniki i zoologii
Zajęcia terenowe z ekologii i ochrony przyrody
Elementy i zasoby środowiska - ćwiczenia terenowe I
Zagrożenia środowiska i jego ochrona - ćwiczenia terenowe II
Metody badań terenowych
Podstawy biologii
Podstawy nauk o środowisku

Pracownia i seminarium licencjackie

na studiach II poziomu

Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt
Biogeografia
Paleobiologia i filogeneza roślin i zwierząt
Ochrona różnorodności biologicznej
Systemy zarządzania przedsiębiorstwem
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
Dendrologia
Fitosocjologia
Szata roślinna pasa wyżyn i gór Polski
Waloryzacja przyrodnicza i projektowanie form ochrony przyrody
Ekologia miasta
Gospodarowanie na obszarach NATURA 2000
Zasoby przyrody w polityce środowiskowej państwa

Pracownia i seminarium specjalizacyjne oraz magisterskie.