Katedra Biochemii

logo Katedry


kierownik   prof. dr hab. AGNIESZKA MROZIK

adres   Jagiellońska 28,   40-032 Katowice
tel.   32 2009 555
fax   32 2009 361 (w Dziekanacie Wydziału)
poczta   biochem@us.edu.pl

profil badawczy katedry

1. Mikrobiologiczna transformacja i degradacja odpornych i/lub toksycznych ksenobiotyków, m.in. związków aromatycznych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), tworzyw sztucznych:
   - izolacja szczepów bakterii i grzybów oraz opracowywanie składu mieszanych populacji mikroorganizmów zdolnych do rozkładu
     ksenobiotyków
   - poznanie genetycznych i biochemicznych mechanizmów umożliwiających ich rozkład
   - identyfikacja kluczowych enzymów szlaków katabolicznych
   - optymalizacja procesów degradacji
     a) degradacja w warunkach kometabolicznych
     b) usuwanie ksenobiotyków przez wolne i immobilizowane szczepy bakterii
     c) wpływ czynników abiotycznych i biotycznych

2. Ulepszanie, drogą mutagenezy, kluczowych enzymów zaangażowanych w rozszczepienie pierścienia aromatycznego celem ich zastosowania w przemyśle i ochronie środowiska

3. Bioremediacja i fitoremediacja zanieczyszczonych środowisk:
   - interakcje bakteria-bakteria, bakteria-środowisko, bakteria-roślina
   - bakteryjne związki promujące wzrost roślin
   - identyfikacja genów warunkujących zdolność mikroorganizmów do kolonizowania roślin
   - wpływ zanieczyszczenia środowiska i procesów remediacji na zmiany strukturalne i funkcjonalne (bio)różnorodności
     mikroorganizmów
   - bioaugmentacja środowisk z użyciem konsorcjów bakteryjnych
   - wspomaganie procesów bioremediacji poprzez wykorzystanie miejskich i przemysłowych materiałów odpadowych
   - opracowanie szczepionek w oparciu o immobilizowane mikroorganizmy zdolne do degradacji ksenobiotyków i ich zastosowanie
     w stacjach uzdatniania wód

4. Badania podatności różnych kompozycji polimerowych na degradację w różnych środowiskach

5. Bakteryjne konsorcja jako bioindykatory jakości wody
   - kontrola procesów metabolicznych bakterii
   - konstrukcja systemów detekcji zanieczyszczeń

6. Zarządzanie środowiskiem wodnym

 

unikatowe zasoby Katedry

Własna kolekcja szczepów bakterii i grzybów izolowanych z zanieczyszczonych środowisk i zdolnych do rozkładu różnych ksenobiotyków 

 

usługi zewnętrzne

1. Analiza wybranych związków aromatycznych w próbkach środowiskowych
2. Wykrywanie obecności wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w próbkach środowiskowych
3. Ocena stanu środowiska w oparciu o testy mikrobiologiczne i biochemiczne
4. Ulepszanie własności enzymów przez mutagenezę
5. Badanie podatności i odporności materiałów tworzywowych na działanie mikroorganizmów
6. Określanie szybkości uwalniania składników antybakteryjnych/przeciwgrzybowych z kompozycji polimerowych