NEURODYDAKTYKA Z GRYWALIZACJĄ I TECHNIKĄ INFORMACYJNĄ

studia podyplomowe

 

CHARAKTERYSTYKA

Studia prowadzone w trybie niestacjonarnym przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe. Adresatami są zarówno nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy a także rodzice chcący zapoznać się z aktualnymi osiągnięciami neurodydaktycki oraz ich praktycznym znaczeniem w procesach nauczania oraz wychowania na różnych etapach rozwojowych. Ponadto w grupie zagadnień poruszanych w czasie studiów znajdują się biologiczne podstawy zachowań społecznych człowieka, wpływ gatunkowej przeszłości człowieka na jego edukacyjną i wychowawczą teraźniejszość, neurobiologiczne podłoże kontaktów interpersonalnych, zjawisk kryzysowych zarówno szkolnych jak i domowych, biologia ryzyka i stresu. Zajęcia w ramach studiów dotyczą także nowych metod prowadzenia zajęć edukacyjnych w tym zasad grywalizacji, wykorzystania gier, wpływu nowoczesnych technologii na procesy przyswajania i przetwarzania informacji oraz na biologiczne podłoże rozwoju ośrodkowego układu nerwowego człowieka. Celem studiów jest także wyjaśnienie wybranych zjawisk znanych z praktyki szkolnej, wychowawczej i domowej, które mają częściowe podłoże neurobiologiczne i próba wyjaśnienia granic wychowawczej odpowiedzialności oraz możliwości wpływu na te zjawiska.

Czas trwania - dwa semestry

ZASADY NABORU

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty (link)
♦ dyplom ukończenia studiów wyższych,
podanie o przyjęcie (dokument Word'a),  
♦ 1 zdjęcie,
♦ opłata za I semestr.

Data rozpoczęcia: w momencie zapisania się odpowiedniej ilości kandydatów

Miejsce i termin składania dokumentów
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska 28, 40-032 KATOWICE

tel.   32 2009 461
fax   32 2009 361
e-mail   zofia.kuglin@us.edu.pl

Dokumenty składać można przez cały rok.

ODPŁATNOŚĆ

Według opracowanego kosztorysu. Możliwość wpłaty jednorazowej lub w rozbiciu na trzy opłaty semestralne:
- opłata jednorazowa za semestr 1800zł,
- w przypadku rozbicia opłaty semestralnej na raty, cena jest wyższa o 100zł