kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ


Rodzaj i system studiów:
- studia I stopnia (licencjackie)
- studia II stopnia (magisterskie)
- stacjonarne (dzienne)

Specjalności (studia II stopnia):
- monitoring i zarządzanie środowiskiem
- fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska
- geoekologia
- nowoczesne metody instrumentalne

Kierunek prowadzi Wydział Biologii i Ochrony Środowiska we współpracy z Wydziałami: Nauk o Ziemi oraz Matematyki Fizyki i Chemii.
Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Koordynator programów studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA
dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Celem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku ochrona środowiska jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą z dziedziny biologii, chemii, fizyki i geografii oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych. W czasie pierwszych dwóch lat studiów studenci odbywają zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy tego kierunku. Są to wykłady i ćwiczenia z zakresu przedmiotów podstawowych: biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii, niezbędnych w dalszym toku kształcenia. W programie studiów zwraca się szczególną uwagę na przygotowanie praktyczne absolwenta, poprzez odbycie praktyk zawodowych. Na trzecim roku studiów I stopnia studenci dokonują wyboru katedr/zakładów jednego z Wydziałów tworzących kierunek, w których realizują pracę licencjacką pod opieką promotora. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w działach ochrony środowiska, funkcjonujących przy zakładach przemysłowych, laboratoriach analiz środowiskowych, ochronie przyrody, jednostkach administracji państwowej oraz pokrewnych działach gospodarki i nauki.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) prowadzące do uzyskania tytułu magistra odbywają się w ramach wybranej przez studenta specjalności:
- monitoring i zarządzanie środowiskiem (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska);
- fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska (Wydział Matematyki Fizyki i Chemii);
- geoekologia (Wydział Nauk o Ziemi);
- nowoczesne metody instrumentalne (Wydział Matematyki Fizyki i Chemii).
Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z wybraną przez studenta specjalnością oraz zainteresowaniami naukowymi wybranej katedry/zakładu. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni specjalizacyjnej (1 rok) oraz magisterskiej (2 rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium specjalizacyjne (1 rok) oraz magisterskie (2 rok) dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego. Ich celem jest nauczenie studenta planowania eksperymentów badawczych, a także przygotowania, dyskutowania i prezentowania tez pracy magisterskiej.
Student uczy się, pod kierunkiem promotora, samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska i współtworzenia nauki. Uzyskane tu kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i projektowych, urzędach, organizacjach pozarządowych i instytucjach naukowych. Absolwenci kierunku ochrona środowiska to specjaliści, łączący wiedzę specjalistyczną z szeroką znajomością problematyki zrównoważonego rozwoju.

W trakcie studiów na kierunku ochrona środowiska student zdobywa wiedzę z poszczególnych dyscyplin użytecznych w ochronie środowiska, w szczególności: nauk opisujących bioróżnorodność świat żywego, podstaw botaniki i zoologii, mikrobiologii, biochemii, podstaw genetyki, chemii, ekologii, hydrobiologii, fizyki, geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, informatyki, klimatologii i meteorologii, ochrony przyrody, sozologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, technologii ochrony środowiska, technologii rekultywacji, analityki chemicznej, prawa, ekonomii oraz zasad bezpieczeństwa. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Ważnym elementem studiów jest także korzystanie z laboratoriów, baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą pracy w ochronie środowiska oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej. W trakcie studiów, aby uzyskać doświadczenie zawodowe, realizowana jest praktyka zawodowa w zakładach pracy, instytutach naukowych i urzędach administracji państwowej.

Program studiów, zgodny z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co - jeszcze w trakcie trwania studiów - umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a w konsekwencji otwarcie na europejski rynek pracy. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w pracach kół naukowych.

PROFIL ABSOLWENTA

Zasób wiedzy absolwenta kierunku ochrona środowiska umożliwi mu podjęcie pracy w organach kontrolnych ochrony środowiska i urzędach oraz innych jednostkach, których działalność związana jest z: 
• produkcją przemysłową oddziałującą na środowisko;
• dziedzinami gospodarki wymagającymi umiejętności pracy laboratoryjnej i terenowej, w ocenie i przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym;
• racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody wyspecjalizowanych działach zakładów przemysłowych i instytucji gospodarki komunalnej;
• działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji w aspekcie środowiskowym;
• uczelniach, instytucjach zajmujących się zarządzaniem ochroną środowiska a także  w szkolnictwie (po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami)

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).