kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ


Rodzaj i system studiów:
- studia I stopnia (licencjackie)
- studia II stopnia (magisterskie)
- stacjonarne (dzienne)

Specjalności (studia II stopnia):
- monitoring i zarządzanie środowiskiem
- fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska
- geoekologia
- nowoczesne metody instrumentalne

Kierunek prowadzi Wydział Biologii i Ochrony Środowiska we współpracy z Wydziałami: Nauk o Ziemi oraz Matematyki Fizyki i Chemii.
Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Celem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku ochrona środowiska jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą z dziedziny biologii, chemii, fizyki i geografii oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej i życiu publicznym, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy i publicznego jej prezentowania w sytuacjach zawodowych. W czasie pierwszych dwóch lat studiów studenci odbywają zajęcia wspólne dla wszystkich słuchaczy tego kierunku. Są to wykłady i ćwiczenia z zakresu przedmiotów podstawowych: biologii, chemii, fizyki, geografii i geologii, niezbędnych w dalszym toku kształcenia. W programie studiów zwraca się szczególną uwagę na przygotowanie praktyczne absolwenta, poprzez odbycie praktyk zawodowych. Na trzecim roku studiów I stopnia studenci dokonują wyboru katedr/zakładów jednego z Wydziałów tworzących kierunek, w których realizują pracę licencjacką pod opieką promotora. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy w działach ochrony środowiska, funkcjonujących przy zakładach przemysłowych, laboratoriach analiz środowiskowych, ochronie przyrody, jednostkach administracji państwowej oraz pokrewnych działach gospodarki i nauki.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) prowadzące do uzyskania tytułu magistra odbywają się w ramach wybranej przez studenta specjalności:
- monitoring i zarządzanie środowiskiem (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska);
- fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska (Wydział Matematyki Fizyki i Chemii);
- geoekologia (Wydział Nauk o Ziemi);
- nowoczesne metody instrumentalne (Wydział Matematyki Fizyki i Chemii).
Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z wybraną przez studenta specjalnością oraz zainteresowaniami naukowymi wybranej katedry/zakładu. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni specjalizacyjnej (1 rok) oraz magisterskiej (2 rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium specjalizacyjne (1 rok) oraz magisterskie (2 rok) dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego. Ich celem jest nauczenie studenta planowania eksperymentów badawczych, a także przygotowania, dyskutowania i prezentowania tez pracy magisterskiej.
Student uczy się, pod kierunkiem promotora, samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska i współtworzenia nauki. Uzyskane tu kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i projektowych, urzędach, organizacjach pozarządowych i instytucjach naukowych. Absolwenci kierunku ochrona środowiska to specjaliści, łączący wiedzę specjalistyczną z szeroką znajomością problematyki zrównoważonego rozwoju.

W trakcie studiów na kierunku ochrona środowiska student zdobywa wiedzę z poszczególnych dyscyplin użytecznych w ochronie środowiska, w szczególności: nauk opisujących bioróżnorodność świat żywego, podstaw botaniki i zoologii, mikrobiologii, biochemii, podstaw genetyki, chemii, ekologii, hydrobiologii, fizyki, geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, informatyki, klimatologii i meteorologii, ochrony przyrody, sozologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, technologii ochrony środowiska, technologii rekultywacji, analityki chemicznej, prawa, ekonomii oraz zasad bezpieczeństwa. Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Ważnym elementem studiów jest także korzystanie z laboratoriów, baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą pracy w ochronie środowiska oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej. W trakcie studiów, aby uzyskać doświadczenie zawodowe, realizowana jest praktyka zawodowa w zakładach pracy, instytutach naukowych i urzędach administracji państwowej.

Program studiów, zgodny z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co - jeszcze w trakcie trwania studiów - umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a w konsekwencji otwarcie na europejski rynek pracy. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia, pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana. Studenci mogą również pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w pracach kół naukowych.

PROFIL ABSOLWENTA

Zasób wiedzy absolwenta kierunku ochrona środowiska umożliwi mu podjęcie pracy w organach kontrolnych ochrony środowiska i urzędach oraz innych jednostkach, których działalność związana jest z: 
• produkcją przemysłową oddziałującą na środowisko;
• dziedzinami gospodarki wymagającymi umiejętności pracy laboratoryjnej i terenowej, w ocenie i przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym;
• racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody wyspecjalizowanych działach zakładów przemysłowych i instytucji gospodarki komunalnej;
• działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji w aspekcie środowiskowym;
• uczelniach, instytucjach zajmujących się zarządzaniem ochroną środowiska a także  w szkolnictwie (po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami)

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).