Pracownia Dydaktyki Biologii

Dla szkół


Pracownia Dydaktyki Biologii powstała w październiku 2000 roku. Jej głównym zadaniem jest przygotowanie studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska do roli nauczycieli przedmiotu biologia oraz przedmiotu przyroda we wszystkich typach szkół gdzie przedmioty te są wykładane.
Zgodnie z obowiązującym prawem przygotowanie pedagogiczne obejmuje:

 • Zajęcia z zakresu psychologii i pedagogiki, które stanowią wprowadzenie w wiedzę niezbędną do przyjęcia roli nauczyciela/wychowawcy. Prowadzone są przez osoby zawodowo związane ze szkołą posiadające jednocześnie przygotowanie akademickie.
 • Zajęcia z dydaktyki przedmiotowej. Podstawowe elementy nauczycielskiego rzemiosła są tutaj przybliżane w kontekście specyfiki biologii jako przedmiotu i jednocześnie dynamicznie rozwijającego się kontekstu rozwoju społeczeństw. Prowadzone są przez nauczycieli akademickich mających doświadczenie w pracy pedagogicznej.
 • Emisja głosuto przedmiot niezbędny każdemu, kto zamierza pracować używając tego specyficznie ludzkiego narzędzia komunikacji jakim jest język.
 • Prawo oświatowe. Jest przedmiotem uzupełniającym kompetencje w zakresie regulacji prawnych działania szkoły jako instytucji oświatowej.
 • Praktyki pedagogiczne - odbywają się zarówno w czasie ćwiczeń (praktyki wewnętrzne) jak i po ich zakończeniu w postaci bloku praktyki ciągłej.

Poza podstawowymi zadaniami Pracownia Dydaktyki Biologii prowadzi cały szereg działań związanych ze współpracą z szkołami różnych poziomów kształcenia.
Do takich działań należą:

 • tworzenie i wdrażanie autorskich programów nauczania, podręczników szkolnych oraz obudowy dydaktycznej (rozkładów materiału, propozycji metodycznych, poradników dla nauczycieli).
 • przygotowanie podręcznikówz zakresu dydaktyki dla czynnych zawodowo nauczycieli i studentów uczestniczących w kursach przygotowania pedagogicznego, szczególnie dotyczących przedmiotów przyrodniczych.
 • szkolenie Rad Pedagogicznychszczególnie w zakresie poza dydaktycznych kontekstów kształcenia, wpływu uwarunkowań biologicznych na procesy zachodzące w szkole, neurodydaktyki, dydaktyki ewolucyjnej, tworzenia programów nauczania, przygotowania, prowadzenia i ewaluacji projektów edukacyjnych w szkołach i instytucjach pozaszkolnych.
 • organizacja warsztatów metodycznychdla nauczycieli biologii i przyrody.
 • przygotowanie oraz prowadzenie projektów edukacyjnychtakich jak „Miejski projekt monitoringu stanu środowiska naturalnego KASKADA”, którego celem jest prowadzenie regularnych, kilkuletnich badań stanu zanieczyszczenia środowiska naturalnego w pobliżu szkół.
 • współtworzenie programów kampanii edukacyjnychwe współpracy z instytucjami pozarządowymi takimi jak Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Najnowsza kampania „Szkoły dla Przyrody” obejmuje trwające rok projekty edukacyjne prowadzone w szkołach z różnych części kraju, szkolenia i konsultacje z prowadzącymi je w szkołach nauczycielami oraz ewaluację efektów.
 • prowadzenie i autorstwo programowe„Warsztatu Świadomości Ekologicznej”, całorocznego cyklu zajęć edukacyjnych z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. WŚE prowadzone są przy współpracy instytucji samorządowych.
 • uczestnictwo w działaniach „Wszechnicy Śląskiej”, jednostki Uniwersytetu Śląskiego powołanej do współpracy ze szkołami w zakresie rozszerzenia i wspierania szkolnych propozycji programowych. Obecnie koordynowane są dwa projekty POKL „Partnerzy w Nauce” (adresowane do młodzieży ponadgimnazjalnej) i POKL „Aktywny w Szkole – Aktywny w Życiu” (uczestnikami są uczniowie gimnazjum). Działania w projektach obejmują: konferencje ponadregionalne, warsztaty dla nauczycieli, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją zajęć w szkołach, publikacje i przygotowanie biuletynów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, uczestnictwo w festiwalach nauki, organizowanych na terenie szkół.

galeria

Zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o bezpośredni kontakt z kierownikiem Pracowni Dydaktyki, dr Markiem Kaczmarzykiem (mailowy lub telefoniczny) w celu uzgodnienia terminu i formy zajęć.