3-miesięczne staże dydaktyczne dla pracowników WBiOŚ

03.06.2019

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja RozwójProjekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

 

W dniach od 4 czerwca do 10 czerwca 2019 r. ruszają nabory na 3-miesięczne staże dydaktyczne dla pracowników kadry dydaktycznej WBiOŚ UŚ w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach POWR.03.05.00-00-Z117/17-00 Zadanie 8 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry US [MODUŁ 6]”

1. Miejsce stażu: Department of Biology, Faculty of Science, Lund University, Szwecja
    Termin stażu: maj - lipiec 2020 r.

Celem stażu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych poprzez poznanie metody WebQuest, Social media (aplikacji do wizualizacji danych tableau public) oraz metod bioinformatycznych służących do analiz „whole genome sequencing”, czy „genotyping by sequencing”.

 

2. Miejsce stażu: Sainsbury Laboratory, University of Cambridge, Wielka Brytania
    Termin stażu: wrzesień - listopad 2019 r.

Celem stażu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych poprzez zapoznanie się z praktycznymi i teoretycznymi metodami numerycznymi stosowanymi w naukach przyrodniczych, nabycie niezbędnej dla nauki wiedzy z zakresu nowoczesnego programowania statystycznego m.in. liczb losowych, metody Monte Carlo.

 

3. Miejsce stażu: European School for Brownfield Redevelopment, Technical University of Ostrava, Czechy
    Termin stażu: październik - grudzień 2020 r.

Celem stażu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych poprzez zapoznanie się z metodami dydaktycznymi opartymi na badaniach w naukach przyrodniczych, takimi jak: research-lededucation RLE, research-orientededucation ROE, research-tutorededucation RTE i research-basededucation RBE, łączącymi zarówno treść badań jak i procesy oraz problemy badawcze różnych dziedzin nauki. Uczestnik stażu zdobędzie umiejętności i kompetencje zastosowania w/w metod zarówno w naukach społecznych, przyrodniczych jak i ekonomicznych.

 

4. Miejsce stażu: Metacognition in Science Education, Department of Biology, KU Leuven, Belgia
    Termin stażu: październik - grudzień 2019 r.

Celem stażu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych poprzez zapoznanie się z następującymi zagadnieniami: [Guided-inquiry lab-based environments (GILBE)], wiedza koncepcyjna i rozumienie w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki [Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)] - tworzenie skoncentrowanych na studencie środowisk do uczenia w zakresie STEM, które obejmują elementy takie jak praca własna studenta w laboratorium w ramach kierowanego wglądu (guided-inquiry hands-on lab-experiences) ze szczególnym skupieniem się na instrukcjach wspierających rozwój procesów kognitywnych i meakognitywnych. Ocena uczenia się [Judgment of learning (JOL)], rozwój, implementacja i ewaluacja narzędzi do usprawniania jakości oceniania w zakresie STEM.

 

Zdobyte przez kadrę dydaktyczną WBiOŚ UŚ kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania Uczestnika do udziału w wyżej wymienionym stażu jest dostarczenie koordynatorowi wydziałowemu (dr Renata Kurtyka) formularza zgłoszeniowego dla pracowników kadry akademickiej (Załącznik nr 1a lub 1b do Regulaminu).

formularz (załącznik 1a) w kolorze (doc)
formularz (załącznik 1b) czarno-biały (doc)

 

 

Wróć