dr AGNIESZKA BŁOŃSKA

adiunkt

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: B 114

telefon: 32 2009 451
e-mail: agnieszka.blonska@us.edu.pl

Godziny konsultacji

wtorek 12.30 - 14.30

Zainteresowania

uwarunkowania ekologiczne i hydrologiczne zróżnicowania roślinności torfowisk niskich i przejściowych * dynamika roślinności torfowiskowej i jej ochrona * antropogeniczne mokradła jako ostoja roślin/roślinności torfowiskowej * rozmieszczenie, zasoby i dynamika rzadkich i chronionych gatunków torfowisk niskich i przejściowych na Wyżynie Śląskiej * monitoring przyrodniczy * teledetekcja roślinności z zastosowaniem zobrazowań satelitarnych

Publikacje

Woźniak G., Chmura D., Błońska A., Sierka E., Tokarska-Guzik B. 2011. Applicability of the concept of functional groups for analysis of spatiotemporal vegetation changes on manmade habitats. Polish Journal of Environmental Studies (in press).

Chmura D., Molenda T., Błońska A., Woźniak G. 2011. Sites of leachate inflows on coalmine heaps as refuges of rare mountainous species. Polish Journal of Environmental Studies (in press).

Błońska A. 2010. Siedliska antropogeniczne na Wyżynie Śląskiej jako miejsca występowania rzadkich i zagrożonych gatunków torfowiskowych klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R. Tx 1937. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie,10, 1(29): 7-19.

Błońska A. 2010. Changes in the structure and species composition of vascular plants of Rhynchosporetum albae phytocoenoses in the site of ecological interest "Bogs in Antoniów" ("Bagna w Antoniowie") (Silesian Upland) after 30 years. Teka Komisji Ochrony Środowiska 7:5-15.