prof. dr hab. BARBARA TOKARSKA-GUZIK

Kierownik Katedry

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
pokój nr: A-126

telefon: 32 2009 479
e-mail: barbara.tokarska-guzik@us.edu.pl