Ważniejsze projekty badawcze finansowane ze środków krajowych

rozpoczęte w 2018 r.

HemipteronCyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON (CEBD HEMIPTERON)
Rodzaj projektu:
Nr grantu:
Jednostka finansująca: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kierownik: dr hab. prof. UŚ Karina Wieczorek
Okres realizacji: 01.2018 - 11.2021
Wartość projektu: 523 952,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 445 359,20 zł

rozpoczęte w 2015 r.

CDKG/Ph1: czy istnieje uniwersalny mechanizm regulujący stabilność genomu u traw?
Rodzaj projektu: HARMONIA
Nr grantu: 2014/14/M/NZ2/00519
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
Okres realizacji: 2015-2018
Kwota przyznana: 1 995 175 zł

System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoiformatycznych
Rodzaj projektu: TANGO
Nr grantu: w trakcie podpisywania umowy
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik: dr hab. Gabriela Woźniak (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody)
Okres realizacji: 2015-2018
Kwota przyznana: 1 397 000 zł

rozpoczęte w 2014 r.

Molekularne podstawy zjawiska albinizmu w kulturach izolowanych mikrospor jęczmienia
Zadanie nr 25 wykonywane w ramach programu badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej,
Jednostka finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Wsi,
Kierownik projektu: prof. dr hab. Iwona Szarejko (Katedra Genetyki)
Okres realizacji: 2014-2018
informacje dotyczące zadania
sprawozdanie z realizacji badań w 2014 r.
sprawozdanie z realizacji badań w 2015 r.
sprawozdanie z realizacji badań w 2016 r.
sprawozdanie z realizacji badań w 2017 r.
sprawozdanie z realizacji badań w 2018 r.

Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody
Zadanie nr 24 wykonywane w ramach programu badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej,
Jednostka finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Wsi,
Kierownik projektu: dr Damian Gruszka (Katedra Genetyki)
Okres realizacji: 2014-2018
informacje dotyczące zadania
sprawozdanie z realizacji badań w 2014 r
sprawozdanie z realizacji badań w 2015 r
sprawozdanie z realizacji badań w 2016 r
sprawozdanie z realizacji badań w 2017 r
sprawozdanie z realizacji badań w 2018 r
publikacja
publikacja 2
publikacja 3
publikacja 4

Analiza zmienności epigenetycznej indukowanej stresem suszy oraz ocena jej stabilności transgeneracyjnej w aspekcie tolerancji jęczmienia na stres niedoboru wody
Zadanie nr 23 wykonywane w ramach programu badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej,
Jednostka finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Wsi,
Kierownik projektu: dr Mirosław Kwaśniewski (Katedra Genetyki)
Okres realizacji: 2014-2018
informacje dotyczące zadania
sprawozdanie z realizacji badań w 2014 r
sprawozdanie z realizacji badań w 2015 r
sprawozdanie z realizacji badań w 2016 r
sprawozdanie z realizacji badań w 2017 r
sprawozdanie z realizacji badań w 2018 r

Odpowiedź rośliny i endofitycznych zespołów bakterii na inokulację gleby metaloopornymi endofitami o zdolnościach promowania wzrostu roślin
Rodzaj projektu: OPUS
Nr grantu: 2013/11/B/NZ9/00152
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: prof. dr hab. Zofia Piotrowska–Seget (Katedra Mikrobiologii)
Okres realizacji: 2014-2017
Kwota przyznana: 748 960 zł

Potencjał reprodukcyjny oraz ekspresja witeliogenin u Spodoptera exigua z linii selekcjonowanej w kierunku odporności na kadm
Rodzaj projektu: OPUS
Nr grantu: 2013/09/B/NZ9/01754
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: dr hab. Maria Augustyniak (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii)
Okres realizacji: 2014-2017
Kwota przyznana: 585 970 zł

Rozkład niesterydowych leków przeciwzapalnych przez wybrane szczepy bakterii
Rodzaj projektu: OPUS
Nr grantu: 2013/09/B/NZ29/00244
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: dr hab. Danuta Wojcieszyńska (Katedra Biochemii)
Okres realizacji: 2014-2017
Kwota przyznana: 485 000 zł

Funkcjonalna charakterystyka genów MIR zaangażowanych w proces somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana
Rodzaj projektu: OPUS
Nr grantu: 2013/09B/NZ2/03233
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Gaj (Katedra Genetyki)
Okres realizacji: 2014-2016
Kwota przyznana: 375 232 zł

rozpoczęte w 2013 r.

Budowa i ewolucja jajnika oraz przebieg oogenezy u pierścienic z gromady siodełkowców (Annelida, Clitellata)
Rodzaj projektu: OPUS
Nr grantu: 2012/05/B/NZ4/02417
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: dr hab. prof. UŚ Piotr Świątek (Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt)
Okres realizacji: 2013-2016
Przyznana kwota: 238 340 zł

rozpoczęte w 2012 r.

Struktura, dynamika i ewolucja roślinnego genomu jądrowego z perspektywy badań cytomolekularnych
Rodzaj projektu: MAESTRO
Nr grantu: 2012/04/A/NZ3/00572
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
Okres realizacji: 2012-2017
Kwota przyznana: 2 691 135 zł

Mechanika, struktura i zróżnicowany wzrost ściany komórkowej - morfogeneza roślin z perspektywy mechaniki
Rodzaj projektu: MAESTRO
Nr grantu: 2011/02/A/NZ3/00079
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska (Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin)
Okres realizacji: 2012-2017
Kwota przyznana: 1 632 000 zł

Cytomolekularny wgląd w genomy Lupinus
Rodzaj projektu: OPUS
Nr grantu: 2011/03/B/NZ2/01420
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: dr Karolina Leśniewska (Susek)
Okres realizacji: 2012-2015
Kwota przyznana: 357 980 zł

logo BIOGEO, wejście na stronę www

Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego – Integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej. BIOGEO – SILESIA ORSIP
Rodzaj projektu: inwestycyjny
Numer grantu: umowa nr UDA – RPSL.05.04.00-00-010/11-00
Jednostka finansująca: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet V Środowisko, Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem
Kierownik: dr hab. prof. UŚ Barbra Tokarska-Guzik (Zakład Botaniki Systematycznej)
Zespół: UŚ – WBiOŚ, WNoZ oraz Województwo Śląskie (reprezentowne przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego)
Czas realizacji: 2012-2013
Przyznana kwota (koszty realizacji ogółem): 3 733 620,00 zł

strona www

rozpoczęte w 2011 r.

Mapa bioróżnorodności polski w światowym systemie integracji danych o różnorodności biologicznej
Projekt działa w oparciu o decyzję MNiSW nr 762/N-GBIF/2010/0 z 29.07.2010
Udział Katedry Zoologii WBiOŚ w podprojekcie HEMIPTERA
koordynator projektu: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Cytomolekularna analiza modyfikacji epigenetycznych w genomach traw
Rodzaj projektu: OPUS
Nr grantu: 2011/01/B/NZ3/00177
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
Okres realizacji: 2011-2014
Kwota przyznana: 290 000 zł

Określenie profili ekspresji genów zaangażowanych w różnicowanie komórek epidermy korzenia Hordeum vulgare oraz analiza ich produktów białkowych z wykorzystaniem technik immunolokalizacji i Western blot
Rodzaj projektu: międzynarodowy, niewspółfinansowany 
Nr grantu: 2011/01/M/NZ2/02979
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Szarejko (Katedra Genetryki)
Okres realizacji: 2011–2014
Kwota przyznana: 287 300 zł

Cyto-molekularne testy roślinne w analizie efektu genotoksycznego po działaniu czynników abiotycznych
Rodzaj projektu: OPUS
Nr grantu: 3178/B/P01/2011/40
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: dr Jolanta Kwaśniewska (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
Okres realizacji: 2011-2014
Kwota przyznana: 256 360 zł

Filogeneza i ewolucja uprawnych i dziko rosnących gatunków Chenopodium
Rodzaj projektu: OPUS
Nr grantu: 2011/01/B/NZ8/00096
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: dr Bożena Kolano (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
Okres realizacji: 2011-2014
Kwota przyznana: 253 273 zł

Filogeneza i ewolucja mszyc z podrodzin Chaitophorinae i Drepanosiphinae (Insecta, Hemiptera, Aphididae) na podstawie analiz molekularnych i morfologicznych
Nr grantu: 211/01/B/NZ8/00157
Kierownik: dr hab. Karina Wieczorek (Katedra Zoologii)
Jednostkafinansująca: Narodowe Centrum Nauki
Czas realizacji: 2011-2014
Przyznanakwota: 229 050 zł

rozpoczęte w 2010 r.

POLAPGEN-BD. Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż
Rodzaj projektu: rozwojowy, konsorcyjny (12 instytucji), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3.1
Nr grantu: WND POIG.01.03.01-00-101/08 lub UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-01
Jednostka finansująca: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kierownicy zadań: prof. dr hab. Iwona Szarejko (zad. 22), dr Justyna Guzy-Wróbelska (zad. 4), dr Agnieszka Janiak (zad. 19) (Katedra Genetyki)
Okres realizacji: 2010-2014
Kwota zadań realizowanych przez WBiOŚ UŚ: 3 824 423 zł

Sukces kolonizacyjny inwazyjnych taksonów z rodzaju Reynoutria a zagrożenia różnorodności biologicznej dolin rzecznych
Rodzaj projektu: własny
Nr grantu: N N305 384738
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: dr hab. prof. UŚ, Barbara Tokarska-Guzik (Zakład Botaniki Systematycznej)
Okres realizacji: 2010-2014
Kwota przyznana: 268 000 zł

Organizacja elementów ruchomych w genomie a ewolucja traw i zbóż
Rodzaj projektu: własny
Nr grantu: N N303 569538
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Elżbieta Wolny (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
Okres realizacji: 2010-2013
Kwota przyznana: 292 050 zł

Cytomolekularne badania genomu jądrowego Brachypodium distachyon i gatunków pokrewnych
Rodzaj projektu: własny
Nr grantu: N N303 570738
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
Okres realizacji: 2010-2013
Kwota przyznana: 272 300 zł

Antropogeniczne mokradła – procesy hydrologiczne a zróżnicowanie roślinności
Rodzaj projektu: grant własny
Nr grantu: N 305384938
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Agnieszka Błońska (Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody)
Okres realizacji: 2010-2013
Przyznana kwota: 108 570 zł

Life+ - ENVEUROPE - Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring
Rodzaj projektu: Lifr+ Project
Nr grantu: LIFE08 ENVIT/IT/000339
Jednostka finansująca: Komisja Europejska - 50%, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 45%, Minist. Nauki - 5%
Kierownik: prof. dr hab. T. Staszewski (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)
Zespół: dr hab. Aldona Uziębło (Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ) - wykonawca ze strony Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Czas realizacji: 2010-2013
Przyznana kwota (koszty realizacji ogółem): 6 067 876 Euro, 136 182 Euro (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)

Reakcje ekofizjologiczne Pinus sylvestris L. w ekosystemach leśnych o różnym gradiencie skażeń przemysłowych
Rodzaj projektu: własny
Nr grantu: N304 378938
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr hab. prof. UŚ Ryszard Ciepał (Katedra Ekologii)
Czas realizacji: 2010-2011
Przyznana kwota: 50 000 zł

rozpoczęte w 2009 r.

Organizacja jajnika i przebieg oogenezy wybranych grup siodełkowców (Annelida, Clitellata)
Rodzaj projektu: własny
Nr grantu: N N303423636
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Nauki
Kierownik: dr hab. prof. UŚ Piotr Świątek (Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt)
Okres realizacji: 2009-2012
Przyznana kwota: 141 000 zł

Genomika funkcjonalna somatycznej embriogenezy Arabidopsis thaliana – analiza wybranych genów czynników transkrypcyjnych
Rodzaj projektu: własny
Nr grantu: N 301 283537
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr hab. Małgorzata Gaj, prof. UŚ (Katedra Genetyki)
Okres realizacji: 2009-2012
Kwota przyznana: 347 100 zł

Inhibitory enzymów trawiennych, jako efektywne narzędzie w ograniczaniu liczebności populacji zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera)
Rodzaj projektu: własny
Nr grantu: N N310 088936
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr hab. Mirosław Nakonieczny (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii)
Zespół: dr hab. Mirosław Nakonieczny, Sławomir Drzewiecki (IOR-PIB Sośnicowice), Paweł Bereś (IOR-PIB Rzeszów)
Okres realizacji: 2009-2011
Kwota przyznana: 295 000 zł

Enzymy izolowane ze szczepu Stenotrophomonas maltophilia KB2, zaangażowane w rozkład związków fenolowych, a ich potencjalne zastosowanie w procesach oczyszczania środowisk zdegradowanych
Rodzaj projektu: własny
Nr grantu: N N305 212337
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Danuta Wojcieszyńska (Katedra Biochemii)
Okres realizacji: 2009-2011
Kwota przyznana: 135 000 zł

Konwergencja i dywergencja roślinności na skałach karbońskich
Rodzaj projektu: habilitacyjny 
Nr grantu: N305 046 336
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Gabriela Woźniak (Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody)
Okres realizacji: 2009-2011
Przyznana kwota: 78 000 zł

Ekofizjologiczne uwarunkowania zasiedlania zwałów poprzemysłowych przez B. pendula Roth i X. nemoralis
Rodzaj projektu: własny
Nr grantu: N304 044 739
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Izabella Franiel (Katedra Ekologii)
Czas realizacji: 2009-2011
Przyznana kwota: 61 500 zł

rozpoczęte w 2008 r.

Metalotioneiny i poziom wskaźników kondycji energetycznej w ilościowej i jakościowej ocenie strategii kompensacyjnej/adaptacyjnej pająków z siedlisk silnie zmienionych na skutek antropopresji
Rodzaj projektu: własny 
Nr grantu: N N304 080035
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Agnieszka Babczyńska (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii)
Zespół: dr Agnieszka Babczyńska, dr Grażyna Wilczek
Okres realizacji: 2008-2011
Kwota przyznana: 245 700 zł

Metalotioneiny i poziom wskaźników kondycji energetycznej w ilościowej i jakościowej ocenie strategii kompensacyjnej/adaptacyjnej pająków z siedlisk silnie zmienionych na skutek antropopresji
Rodzaj projektu: własny
Nr grantu: N 304 080035
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Agnieszka Babczyńska (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii)
Czas realizacji: 2008-2011
Przyznana kwota: 245 700 zł

Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych
Rodzaj projektu: własny
Nr grantu: MF EOG PL0265
Jednostka finansująca: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik (Instytut Botaniki PAN, Kraków)
Zespół: dr Teresa Nowak, dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska (Zakład Botaniki Systematycznej, WBiOŚ, UŚ)- wykonawcy ze strony WBiOŚ
Czas realizacji: 2008-2011
Przyznana kwota (koszty realizacji ogółem): 399 769 Euro

rozpoczęte w 2007 r.

Różnorodność biologiczna pogórniczych zbiorników zapadliskowych, ich rola w krajobrazie i środowisku przyrodniczym oraz możliwości zagospodarowania
Rodzaj projektu: własny
Numer grantu: N 305 114 32/4126
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Edyta Sierka (Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Czas realizacji: 2007–2010
Przyznana kwota: 112 000 zł

Involvement of melatonin metabolic pathway on ageing in Acheta domesticus selected for fast and slow development
Jednostkafinansująca: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Kierownik: dr Jadwiga Bembenek (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii)
Czas realizacji: 2007-2009
Przyznanakwota: 80 000 zł

rozpoczęte w 2006 r.

Oddziaływanie metali ciężkich na rośliny żywicielskie, mszyce oraz ich drapieżniki. Porównanie sprawności systemów detoksykacyjnych organizmów
Rodzaj projektu: własny 
Nr grantu: N305 007 31/0334
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Alina Kafel (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii)
Czas realizacji: 2006-2009
Przyznana kwota: 198 100 zł