Udział w międzynarodowych projektach badawczych

rozpoczęte w 2018 r.

InerregInterreg V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów
Tytuł projektu PL: Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384
Czas trwania 1.04.2018–31.03.2019
Koordynator projektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,
                                Katedra metalurgie a slévárenství
Kierownik projektu: doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Partnerzy projektu: Politechnika Częstochowska
                            Uniwersytet Śląski w Katowicach
                            Główny Instytut Górnictwa Katowice

Finansowany: Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Czechy - Polska za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.
Typ projektu: mikroprojekt typu C
więcej

rozpoczęte w 2013 r.

Pakiet narzędzi biotechnologicznych służących indukowanej mutagenezie u jęczmienia
Rodzaj projektu: międzynarodowy, współfinansowany
Nr grantu: 2904/FAO/IAEA/2013/0
Jednostka finansująca: IAEA, Wiedeń, Austria
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Szarejko (Katedra Genetyki)
Okres realizacji: 2013-2014
Kwota przyznana: 78 000 zł

rozpoczęte w 2012 r.

EURoot Enhancing resource Uptake from Roots under stress in cereal crops
Rodzaj projektu: 7. Program Ramowy UE, FP7-KBBE-2011-5, Root signalling, growth and development under abiotic stress conditions
Nr grantu: KBBE-2011-5-289300 oraz grant MNiSW Nr 2486/7.PR/2012/2
Jednostka finansująca: Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Szarejko (Katedra Genetyki)
Okres realizacji: 2012-2015
Kwota przyznana: Kwota przyznana: 539 276 zł (wraz ze współfinansowaniem z MNiSW)

rozpoczęte w 2010 r.

logo ZiZoZap - wejście na stronę www

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZoZap). POIG 01.01.02-24-078/09-00
Jednostka finansująca: Unia Europejska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Migula (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii)
Zespół: interdyscyplinarny - 13 zespołów
Okres realizacji: 2010-2014
Kwota przyznana (koszty realizacji ogółem): 19 666 472 zł
artykuł w czasopiśmie KOSMOS

rozpoczęte w 2009 r.

Mutational analysis of genes involved in DNA repair in barley
Rodzaj projektu: Research Co-ordination Project on Isolation and characterization of genes involved in mutagenesis in crop plants
Nr grantu: RC 15657
Jednostka finansująca: IAEA, Wiedeń, Austria
Kierownik: dr Damian Gruszka (Katedra Genetyki)
Okres realizacji: 2009-2013
Kwota przyznana: 9 000 Euro/rok

Biotechnology package for enhancing induced mutagenesis in barley
Rodzaj projektu: Research Co-ordination Project on Enhancing the efficiency of induced mutagenesis through an integrated biotechnology pipeline
Nr grantu: RC 15419
Jednostka finansująca: IAEA, Wiedeń, Austria
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Szarejko (Katedra Genetyki)
Okres realizacji: 2009-2013
Kwota przyznana: 8 000 Euro/rok