Biuro Projektów WBiOŚ UŚ

Projekty

Projekty w trakcie realizacji

SWAN (Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne) – Podnoszenie Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
strona własna projektu

NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych
strona własna projektu

Bio-PRO. Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ
strona własna projektu

Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców
strona własna projektu

Zarządzanie różnorodnością biologiczną w aspekcie zmian klimatycznych oraz zagrożenia inwazją gatunków geograficznie obcych

 

Projekty zakończone

Mutational analysis of genes involved in DNA repair in barley (w języku polskim: Analiza mutacyjna genów zaangażowanych w naprawę uszkodzeń DNA u jęczmienia)

Biotechnology package for enhancing induced mutagenesis in barley (w języku polskim: Pakiet narzędzi biotechnologicznych służących indukowanej mutagenezie u jęczmienia)

ZIZOZAP (Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego)
strona własna projektu

BIOGEO-SILESIA ORSIP – Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej
strona własna projektu

ŚLĄSKA BIOFARMA – Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki
strona własna projektu

Poszukiwanie i identyfikacja mutantów strigolaktonowych w celu uzyskania materiałów wyjściowych do hodowli jęczmienia Hordeum vulgare w Polsce

EURooT – Enhancing resource Uptake from Roots under stress in cereal crops (w języku polskim: Zwiększenie efektywności pobierania substancji odżywczych przez korzenie roślin zbożowych w warunkach stresu)
strona własna projektu

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

MODLAB – Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu

UStuŚ (Uniwersyteckie Studia Środowiskowe) – Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
strona własna projektu

ATRINBIOTECH (Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia)
strona własna projektu

Nauka dla Gospodarki – efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych

Broker innowacji

Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka (PROS)
strona własna projektu