Biuro Projektów WBiOŚ UŚ

Projekty

Projekty w trakcie realizacji

BioGalmany. Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - dofinansowanie w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, Zadanie 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Konstrukcja konsorcjów bakteryjnych ukierunkowanych na kompleksową degradację niesteroidowych leków przeciwzapalnych - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Produkcja roślin metodą somatycznej embriogenezy dla gatunków gospodarczo użytecznych - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zakup zmotoryzowanego stolika eucentrycznego i systemu ProSuite jako doposażenie do mikroskopu skaningowego Phenom XL - dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Priorytet EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

SWAN (Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne) – Podnoszenie Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
strona własna projektu

Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców.
strona własna projektu

Zarządzanie różnorodnością biologiczną w aspekcie zmian klimatycznych oraz zagrożenia inwazją gatunków geograficznie obcych.

 

Projekty zakończone

Zakup specjalistycznego sprzętu do badań biologii gatunków roślin, wzmacniania bioróżnorodności i monitorowania środowiska przyrodniczego - dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Priorytet EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych.
strona własna projektu

Bio-PRO. Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ.
strona własna projektu

Mutational analysis of genes involved in DNA repair in barley (w języku polskim: Analiza mutacyjna genów zaangażowanych w naprawę uszkodzeń DNA u jęczmienia)

Biotechnology package for enhancing induced mutagenesis in barley (w języku polskim: Pakiet narzędzi biotechnologicznych służących indukowanej mutagenezie u jęczmienia)

ZIZOZAP (Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego)
strona własna projektu

BIOGEO-SILESIA ORSIP – Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej
strona własna projektu

ŚLĄSKA BIOFARMA – Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki
strona własna projektu

Poszukiwanie i identyfikacja mutantów strigolaktonowych w celu uzyskania materiałów wyjściowych do hodowli jęczmienia Hordeum vulgare w Polsce

EURooT – Enhancing resource Uptake from Roots under stress in cereal crops (w języku polskim: Zwiększenie efektywności pobierania substancji odżywczych przez korzenie roślin zbożowych w warunkach stresu)
strona własna projektu

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

MODLAB – Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu

UStuŚ (Uniwersyteckie Studia Środowiskowe) – Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
strona własna projektu

ATRINBIOTECH (Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia)
strona własna projektu

Nauka dla Gospodarki – efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych

Broker innowacji

Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka (PROS)
strona własna projektu