PRZYRODA DLA NAUCZYCIELI

studia podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu PRZYRODA w szkole podstawowej

 

CHARAKTERYSTYKA

Studia prowadzone w trybie zaocznym przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i posiadają uprawnienia pedagogiczne. Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotu „przyroda” zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku).

Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i odpowiadają realizacji 4 modułu tego rozporządzenia.

Prowadzone są w oparciu o wieloletnie doświadczenia w przygotowaniu nauczycieli przyrody oraz o zasoby Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Zakres tematyczny oraz nowoczesne metody i formy prowadzonych zajęć gwarantują dobre przygotowanie nauczycieli do nauczania przyrody w szkołach podstawowych. W warstwie dydaktycznej zajęcia prowadzone są przez czynnych zawodowo nauczycieli o dużym doświadczeniu dydaktycznym oraz doradców metodycznych, autorów programów i podręczników szkolnych. W ramach studiów prowadzone są zajęcia z zakresu przygotowania, przeprowadzania i dydaktycznego wykorzystania prostych obserwacji oraz eksperymentów dydaktycznych, prowadzenia zajęć terenowych oraz związanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku programów multimedialnych i zasobów Internetu. Dodatkowym atutem studiów są zajęcia z zakresu podstaw prawa oświatowego.

Czas trwania - trzy semestry

ZASADY NABORU

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Celem jest nabycie przez uczestników kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotu „przyroda” w szkole podstawowej oraz podniesienie ogólnych kompetencji dydaktycznych.

Wymagane dokumenty (link)
♦ dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich,
♦ zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym,
podanie o przyjęcie (dokument Word'a),
♦ 1 zdjęcie,
♦ opłata za I semestr.

Data rozpoczęcia: w momencie zapisania się odpowiedniej ilości kandydatów

Miejsce i termin składania dokumentów
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska 28, 40-032 KATOWICE

tel.   32 2009 461
fax   32 2009 361
e-mail   zofia.kuglin@us.edu.pl

Dokumenty składać można przez cały rok.

ODPŁATNOŚĆ

Według opracowanego kosztorysu. Możliwość wpłaty jednorazowej lub w rozbiciu na trzy opłaty semestralne:
- opłata jednorazowa za semestr 1800zł,
- w przypadku rozbicia opłaty semestralnej na raty, cena jest wyższa o 100zł