Biuro Projektów WBiOŚ UŚ

Regulacje prawne

W celu prawidłowej realizacji projektów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizowanego projektu
Zarządzenie nr 45/2008 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie:
wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim” oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych”, z późn. zm. Powierza się kierownikowi projektu nadzór i koordynowanie ochroną danych osobowych w zakresie realizacji projektu.

Zatrudnienie i wynagradzanie w projektach
Zarządzenie nr 47/2008 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie:
szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków określonych w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów
Zarządzenie nr 58/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie:
przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych z późn zm. (80/2013).

Zarządzenie nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie:
zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych z krajowych źródeł zewnętrznych na naukę.

Wkład własny w projektach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych
Zarządzenie nr 56/2015 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie:
zasad wnoszenia wkładu własnego w projektach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów partnerskich
Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie:
określenia wewnętrznej procedury wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych w ramach programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wyjazdy za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie:
zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów
Zarządzenie nr 98/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie:
przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych.