Rozprawy Doktorskie

Archiwum Rozpraw Doktorskich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

2014

Justyna Faron (promotor: prof. dr hab. Jerzy Klag)
Aktywność mitochondriów w komórkach jajnika dżdżownicy Dendrobaena Veneta (Rosa, 1893) (ANNELIDA, CLITELLATA) w trakcie oogenezy

Marcin Walczak (promotor: prof. dr hab. Wacław Wojciechowski)
Zgrupowania piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) wybranych zbiorowisk roślinnych Częstochowy (miasta i otuliny)

Marcin Gładysz (promotor: dr hab. Bogdan Doleżych)
Dystrybucja białek i neuropeptydów powiązanych z funkcjonowaniem zegara biologicznego w mózgu ważek

Magdalena Stolarek (promotor: prof. dr hab. Mirosław Małuszyński)
Identyfikacja oraz analiza funkcjonalna genów i ich nowych alleli potencjalnie związanych z naprawą DNA u Hordeum vulgare

Sławomir Sułowicz (promotor: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget)
Odpowiedź mikroorganizmów na tetrakonazol  w glebach poddanych wieloletniej presji fungicydowej

Żaneta Swędzioł (promotor: dr hab. prof. UŚ Agnieszka Mrozik)
Wspomaganie rozkładu fenoli w glebie drogą bioaugmentacji z wykorzystaniem szczepów bakterii dzikich i modyfikowanych genetycznie

Joanna Trela (promotor: Prof. dr hab. Aleksander Herczek)
Struktura zoocenotyczna mszyc (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidomorpha) wybranych zbiorowisk roślinnych Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Katarzyna Koszela (promotor: dr hab. prof. UŚ Barbara Tokarska Guzik)
Rola rozmnażania generatywnego w rozprzestrzenianiu się inwazyjnych taksonów z rodzaju Reynoutria (Fallopia)

Izabela Żabińska (promotor: dr hab. prof. UŚ Barbara Tokarska Guzik)
Czy utrzymanie wysokiego poziomu zmienności genetycznej jest warunkiem skutecznej inwazji? Rumex confertus Wild. jako przykład inwazyjnego gatunku obcego pochodzenia

Jacek Francikowski (promotor: dr hab. Piotr Łaszczyca - Katedra Fizjologii Człowieka i Ekotoksykologii)
Neurofarmakologiczne podstawy modyfikacji aktywności ruchowej świerszcza Acheta domesticus przez metyloksantyny

2013

Katarzyna Nowak (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Gaj - Katedra Genetyki)
Analiza funkcjonalna wybranych genów czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w proces somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

Hanna Sas Nowosielska (promotor: prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska - Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
Trójwymiarowa struktura chromatyny w endopoliploidalnych jądrach komórkowych Arabidopsis thaliana

Magdalena Rojek (promotor: prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska - Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
Cyto-molekularna analiza zmian genetycznych i epigenetycznych w komórkach gatunków Brassica in vivo i in vitro

Alexander Betekhtin (promotor: prof. dr hab. Robert Hasterok - Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
Brachypodium genome evolution studied by comparative chromosome painting

Katarzyna Kulińska-Łukaszek (promotor: dr hab. prof. UŚ Ewa Kurczyńska - Zakład Biologii Komórki)
Komunikacja symplastowa a różnicowanie komórek na przykładzie Arabidopsis thaliana

Miriam Szurman-Zubrzycka (promotor: prof. dr hab. Mirosław Małuszyński - Katedra Genetyki)
Identyfikacja nowych alleli genów potencjalnie związanych z rozwojem systemu korzeniowego u Hordeum vulgare oraz ich analiza funkcjonalna

Dagmara Żyła (promotor: prof. dr hab. Piotr Węgierek - Katedra Zoologii)
Wczesne etapy ewolucji mszyc (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidomorpha)

Łukasz Chajec (promotor: dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt)
Ultrastruktura nabłonka jelita środkowego dwóch przedstawicieli wijów (MYRIAPODA), LITHOBIUS FORFICATUS LINNEUSZ, 1978 (CHILOPODA: LITHOBIDAE) i SCOLOPENDRA CINGULATA LATREILLE, 1829 (CHLOPODA: SCOLOPENDRIDAE) ze szczególnym uwzględnieniem procesów jego degeneracji i regeneracji

Jacek Pietrakowski (promotor: dr hab. Jerzy Nakielski - Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin)
Modelowanie komputerowe wzrostu liścia Arabidopsis thaliana z zastosowaniem metody tensora wzrostu

2012

Marcin Kłosok (promotor: dr hab. Piotr Łaszczyca - Katedra Fizjologii Zwięrząt i Ekotoksykologii)
Analiza porównawcza frakcji lipidów i ich podatności na peroksydację jako wskaźnik stresu oksydacyjnego w narządach wybranych gatunków bezkręgowców

Anna Markowicz (promotor: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - Katedra Mikrobiologii)
Wykorzystanie markerów biochemicznych i molekularnych do oceny bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów w glebach poddanych wieloletniej presji węglowodorów

Sabina Tarłowska (promotor: dr hab. Barbara Tokarska-Guzik - Zakad Botaniki Systematycznej)
Zmienność genetyczna i morfologiczna inwazyjnego mieszańca Reynoutria ×bohemica na przykładzie lokalnych populacji w południowej Polsce

Jolanta Marcisz (promotor: prof. dr hab. Stanisław Wika - Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody)
Kształtowanie się fitocenoz w warunkach oddziaływania kopalni węgla kamiennego „Krupiński” na obszarze gminy Suszec i najbliższych okolic (Płaskowyż Rybnicki)

Anna Dziabas-Krysa (promotor: prof. dr hab. Stanisław Cabała - Katedra Ekologii)
Kształtowanie się roślinności wodnej i szuwarowej w warunkach siedliskowych zbiornika zaporowego w Solinie

Anna Cieplok (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Strzelec - Katedra Hydrobiologii)
Wpływ warunków środowiskowych na występowanie ślimaków (Gastropoda) w rzece Nidzie

Ewa Mazur (promotor: dr hab. prof. UŚ Ewa Kurczyńska - Zakład Biologii Komórki)
Powstawanie i funkcjonowanie kambium oraz jego pochodnych na przykładzie Arabidopsis thaliana

Justyna Miszczyk (promotor: prof. dr hab, Antonina Cebulska-Wasilewska - Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
Zastosowanie techniki FISH do oceny radiowrażliwości pacjentów

Agnieszka Homan (promotor: dr hab. prof. UŚ Piotr Węgierek - Katedra Zoologii)
Morfologia i taksonomia dolnokredowych mszyc (Hemiptera, Aphidomorpha) Bajsy

2011

Marta Kandziora-Ciupa (promotor: dr hab. prof. UŚ Ryszard Ciepał - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Reakcje ekofizjologiczne wybranych gatunków borowych w ekosystemach o różnym gradiencie skażeń przemysłowych

Monika Garus-Dybała (promotor: dr hab. prof. UŚ Bernard Palowski - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Bioindykacja zanieczyszczenia środowiska w otoczeniu Huty Cynku i Ołowiu "Miasteczko Śląskie"

Agata Daszkowska-Golec (promotor: prof. dr hab. Iwona Szarejko - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Identyfikacja genów odpowiedzialnych za supresję nadwrażliwości na kwas abscysynowy u mutanta abh 1 Arabidopsis thaliana

Marcin Solga (promotor: prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Polisacharydy szczepu Enterobacter intermedius MH8 i ich udział w jego oporności na metale ciężkie

Anna Węgrzyn (promotor: prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice)
Kompetecyjne uwarunkowania aktywności lipolitycznej osadu czynnego w warunkach bioaugmentacji

Anna Cudak (Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Różnorodność wrotków (Rotifera) w antropogenicznych zbiornikach wodnych o różnym stopniu zasolenia na Wyżynie Śląskiej

Gabriela Barczyk (Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Fauna roztoczy Mesostigmata (Arachnida, Acari) wybranych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej

Anna Urbisz (Katedra Histologii i Embriologii zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Struktura jajnika i przebieg oogenezy u wybranych przedstawicieli siodełkowców (Annelida, Clitellata)

Michał Romańczyk (Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Fitosocjologiczne zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i zaroślowych Doliny Górnej Wisły w Kotlinie Oświęcimskiej

Tomasz Szprycha (Katedra Biochemii, WBiOŚ, UŚ)
Wpływ własności wody oraz procesu jej uzdatniania na wzrost mikroflory bakteryjnej w systemie dystrybucji wody AQUA S. A.

Beata Chmielewska (Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Charakterystyka mutantów włośników Hordeum vulgare i ich analiza genetyczna z wykorzystaniem markerów molekularnych

Magdalena Raczyńska (Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Wzrost a orientacja podziałów komórkowych w rozwoju płatka kwiatowego

Bartosz Łozowski (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Zróżnicowanie wskaźników metabolizmu mitochondrialnegio w liniach świerszcza domowego (Acheta domesticus) wyselekcjonowanych pod względem tempa rozwoju i długości życia

2010

Tomasz Płociniczak (Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Wspomaganie fitoekstrakcji metali ciężkich przez metalooporne szczepy bakterii z rodzaju Brevibacterium, Enterobacter  i Pseudomonas

Magdalena Maślak (Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Zgrupowania mechowców (Acari: Oribatida) w merocenozach kłód buka (Fagus sylvatica L.)

Tomasz Sawczyn (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Wchłanianie jelitowe glukozy u owadów jako fizjologiczny wskaźnik narażenia na ksenobiotyki

Katarzyna Michalczyk (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Odpowiedź układu immunologicznego i profil enzymów trawiennych larw Tenebrio molitor (L.) (Coleoptera) w stresie pokarmowym

Paweł Wąsowicz (Zakład Botaniki Systematycznej, WBiOŚ, UŚ)
Filogeografia sudeckich populacji Arabidopsis halleri (L.)  O´Kane & Al-Shehbaz

Dominika Idziak (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Wykorzystanie klonów BAC w malowaniu chromosomów modelowej trawy Brachypodium distachyon

Małgorzata Polak (Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Gdański, Gdynia)
Zależność pomiędzy wzrostem, pH środowiska i potencjałem membranowym komórek segmentów koleoptyli kukurydzy inkubowanych w obecności auksyny (IAA), fuzikokcyny (FC) i allicyny

Barbara Fiałkiewicz-Kozieł (Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Dynamika zmian zanieczyszczenia metalami ciężkimi na przykładzie wybranych torfowisk wysokich Kotliny Orawsko-Nowotarskiej

Barbara Nowak (Katedra Fizjologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Porównanie biologicznej aktywności kwasu indolilo-3-octowego (IAA) i jego chlorowej pochodnej (4-CL-IAA) u roślin jedno- i dwuliściennych

Agnieszka Beczała (Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Badania immunochemiczne lipopolisacharydu  Yersinia pseudotuberculosis O:9

Marzena Kurowska (Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Analiza molekularna typów i częstotliwości mutacji w genomie Hordeum vulgare po działaniu fizycznych i chemicznych mutantów

Justyna Wróbel (Zakład Biologii Komórki, WBiOŚ, UŚ)
Komunikacja symplastowa w trakcie embriogenezy wybranych gatunków roślin

Janusz Dzirba (Katedra Biochemii, WBiOŚ, UŚ)
Rozkład fenolu przez koimmobilizowane szczepy bakterii

Anne-Lise Routier-Kierzkowskiej (Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Development of a computational framework for quantitative analysis of the dynamics of cellular pattern on the shoot apex surface and its application to Arabidopsis thaliana and Anagallis arvensis