Rozprawy Doktorskie

Archiwum Rozpraw Doktorskich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

2019

Justuna Michniok (promotor: dr hab. Zbigniew Wilczek, prof UŚ - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Zróżnicowanie roślinności łąkowej i ziołoroślowej w Dolinie Górnej Wisły i jej znaczenie w ochronie przyrody

Małgorzata Rudnicka (promotor: prof. dr hab. Waldemar Karcz - Katedra Fizjologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Reakcja wzrostowa, pH środowiska inkubacyjnego, potencjał membranowy i stres oksydacyjny komórek koleoptyli kukurydzy (Zea mays L.) traktowanych wybranymi naftochinonami i auksyną (IAA)

Agnieszka Hutniczak (promotor: dr hab. Alina Urbisz - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Kształtowanie się szaty roślinnej na nieużytkowanych terenach kolejowych województwa śląskiego

Joanna Żur (promotor: dr hab. Urszula Guzik - Katedra Biochemii, WBiOŚ, UŚ)
Degradacja paracetamolu przez szczep Pseudomonas moorei KB4

Dorota Górny (promotor: dr hab. Danuta Wojcieszyńska - Katedra Biochemii, WBiOŚ, UŚ)
Biodegradacja naproksenu przez szczep Bacillus thuringiensis B1(2015b)

Łukasz Folcik (promotor: dr hab. Andrzej Urbisz - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Chełmu (Wyżyna Śląska) ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska wymierania gatunków

Daria Grzybkowska (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Gaj - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Zmiany w metylacji DNA podczas indukcji procesu somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis thaliana

Sławomir Borymski (promotor: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Charakterystyka bioróżnorodności zespołów mikroorganizmów zasiedlających ryzosferę metalofitów w glebach skażonych metalami ciężkimi

Izabela Skowronek-Schmidt (promotor: dr hab. Beata Babczyńska-Sendek - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Zróżnicowanie i przemiany naturalnej i półnaturalnej roślinności kuesty górnojurajskiej oraz związanej z nią flory

Julia Karpeta-Kaczmarek (promotor: prof. dr hab. Maria Augustyniak - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Oddziaływanie nanodiamentów na wybrane parametry fizjologiczne i biochemiczne u Acheta domesticus

Małgorzata Morenc (promotor: dr hab. Grażyna Wilczek - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Oddziaływanie wybranych czynników chemicznych na właściwości biomechaniczne oraz potencjał do reendotelializacji tkanek kolagenowych przeznaczonych do zastosowań w inżynierii tkankowej

Marta Jezierska (promotor: dr hab. Izabela Poprawa - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Organizacja zespołów żeńskich komórek płciowych i przebieg procesu oogenezy niesporczaka Hypsibius exemplaris, Gąsiorek, Stec, Morek & Michalczyk 2018 (Eutardigrada, Parachela, Hypsibiidae)

2018

Anna Płachetka-Bożek (promotor: dr hab. prof. UŚ Maria Augustyniak - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Wybrane aspekty reprodukcji i witelogenezy u starzejących się samic Spodoptera exigua z linii selekcjonowanej w kierunku odporności na kadm

Karolina Chwiałkowska (promotor: dr hab. Mirosław Kwaśniewski - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Analiza i charakterystyka metylomu jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w stresie suszy

Patrycja Gajewska (promotor: prof. dr hab. Iwona Szarejko - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Szczegółowe mapowanie genu związanego z pierwszym etapem rozwoju włośników u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)

Małgorzata Szary (promotor: dr hab. prof UŚ Gabriela Woźniak - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Warunki siedliskowe terenów poprzemysłowych a biologia traw: Calamagrostis epigejos i Phragmites australis w aspekcie ich wykorzystania w rekultywacji

Natalia Kułach (promotorzy: prof. dr hab. Stanisław Szala - Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach oraz dr hab. em. prof. UŚ Bogdan Doleżych - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Mezenchymalne komórki zrębu (MSC) jako nośniki cDNA IL-12 w terapii myszy z czerniakiem B16-F10 i przerzutami

Małgorzata Pawlik (promotor: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Rola bakterii endofitycznych w fitoremediacji gleb skażonych związkami ropopochodnymi

Karolina Kamińska (promotor: dr hab. prof UŚ Magdalena Rost-Roszkowska - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Zmiany w ultrastrukturze ślinianek i ciała tłuszczowego pareczników w cyklu dobowym i rocznym

Magdalena Kowalska (promotor: dr hab. Weronika Rupik - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Rozwój trzustki zarodków zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes)

Ariel Marchlewicz (promotor: dr hab. Danuta Wojcieszyńska - Katedra Biochemii, WBiOŚ, UŚ)
Biodegradacja ibuprofenu przez szczep Bacillus thuringiensis B1(2015b)

Monika Stalmach (promotor: dr hab. Grażyna Wilczek - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Odpowiedzi immunologiczne i antyoksydacyjne u pająka Steatoda Grossa (Theridiidae) w warunkach laboratoryjnej ekspozycji na wybrane metale ciężkie

Wojciech Bierza (promotor: dr hab. Ryszard Ciepał - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Rola wybranych gatunków drzew w kształtowaniu aktywności zespołów mikroorganizmów glebowych w siedliskach skażonych metalami ciężkimi

Anna Wójcik (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Gaj - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Analiza funkcjonalna związanych z auksyną cząsteczek miRNA podczas somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis thaliana

Roland Dobosz (promotor: prof. dr hab. Aleksander Herczek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Złotooki (Neuroptera: Chrysipidae) Polski

Szymon Gorgoń (promotor: prof. dr hab. Piotr Świątek - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Struktura jajnika i przebieg oogenezy u przedstawicieli dwóch taksonów słodkowodnych skąposzczetów

2017

Anna Borgulat (promotor: dr hab. Ryszard Ciepał - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Ekofizjologiczne zróżnicowanie wybranych populacji Vaccinium vitis-idaea (L.) oraz Vaccinium myrtillus (L.) w strefie oddziaływania emisji przemysłowych

Katarzyna Sala (promotor: prof. dr hab. Ewa Kurczyńska - Katedra Biologii Komórki, WBiOŚ, UŚ)
Czasowo-przestrzenne zmiany apoplastu i symplastu w trakcie autoszczepienia łodyg pomidora (Solanum lycopersicum L.) i rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.)

Wojciech Szczepański (promotor: prof. dr hab. Aleksander Herczek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) wybranych obszarów Natura 2000 Górnej Odry

Lech Karpiński (promotor: prof. dr hab. Piotr Węgierek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Porównanie zgrupowań kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) wybranych rezerwatów przyrody i obszarów niechronionych województwa śląskiego

Marta Sawadro (promotor: dr hab. Agnieszka Babczyńska - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Rola neuropeptydów allatoregulujących w wybranych procesach fizjologicznych pająka Parasteatoda tepidariorum (Araneae, Theridiidae)

Agata Bednarek (promotor: dr hab. Agnieszka Babczyńska - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Rola hormonu juwenilnego oraz ekdysteroidów w wybranych procesach fizjologicznych pająka Parasteatoda tepidariorum (Araneae, Theridiidae)

Wojciech Zarzycki (promotor: dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego i jego uwarunkowania ekofizjograficzne

Michał Ludynia (promotor: prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska - Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Opracowanie metody analizy geometrii wierzchołka pędu i jej zastosowanie do badań wpływu inhibicji polarnego transportu auksyny na geometrię wierzchołka Lycopersicon esculentum

Kornelia Gudyś (promotor: prof. dr hab. Iwona Szarejko - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Mapowanie genów i QTL związanych z reakcją na stres niedoboru wody z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mapy genetycznej Hordeum vulgare L.

Kinga Bondarczuk (promotor: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Oporność na antybiotyki beta-laktamowe u bakterii bytujących w oczyszczalni ścieków w Żywcu i Jeziorze Żywieckim

Marty Dziewięckiej (promotor: dr hab. prof. UŚ Maria Augustyniak - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Ocena toksyczności in vivo tlenku grafenu (GO) u przedstawiciela bezkręgowców z gatunku Acheta domesticus

Agnieszka Bugaj-Nawrocka (promotor: dr hab. prof. UŚ Karina Wieczorek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Zgrupowania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych Wzgórz Trzebnickich

Piotr Sindera (promotor: dr hab. Grażyna Wilczek - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Ocena zmian wybranych parametrów immunologicznych i ich wpływ na występowanie infekcji u pacjentów poddanych operacjom serca z użyciem krążenia pozaustrojowego

Agnieszka Sosinka (promotor: dr hab. prof UŚ Magdalena Rost-Roszkowska - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Ultrastruktura nabłonka jelita środkowego wybranych gatunków dwuparców (Myriapoda, Diplopoda) ze szczególnym uwzględnieniem procesów jego degeneracji oraz regeneracji

Justyna Płoszaj-Pyrek (promotor: prof. dr hab. Ewa Talik - Zakład Fizyki Kryształów, Mat-Fiz-Chem, UŚ)
Ocena zmian morfologii, składu chemicznego i struktury elektronowej powierzchni bakterii z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego oraz spektroskopu fotoelektronów

Artur Taszakowski (promotor: prof. dr hab. Jacek Gorczyca - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego-geneza fauny

Aleksandra Rypień (promotor: prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska - Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Przystosowania strukturalne łusek okrywowych kwiatostanu Helichrysum bracteatum do ruchów higroskopowych

2016

Agnieszka Ciomber (promotor: prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel - Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Instytut Onkologii, Gliwice)
Odnowa niszy krwiotwórczych komórek macierzystych u osób po allogenicznym przeszczepieniu szpiku

Joanna Okrzesik (promotor: prof. dr hab. Barbara Płytycz - Zakład Immunobiologii Ewolucyjnej, Instytut Zoologii, UJ, Kraków)
Rozwój i regeneracja układu neurosekrecyjnego w zwojach mózgowych Dendrobaena veneta

Łukasz Junkiert (promotor: prof. dr hab. Jacek Gorczyca - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Zgrupowania piewików (Cicadomorpha et Fulgoromorpha) wybranych zbiorowisk roślinnych Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Magdalena Noszczyńska (promotor: prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Charakterystyka immunochemiczna mutantów R Yersinia enterocolitica O:3 defektywnych w biosyntezie rdzenia wewnętrznego lipopolisacharydu

Mariusz Kanturski (promotor: dr hab. Karina Wieczorek, prof. UŚ - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Rewizja europejskich gatunków mszyc z rodzaju Eulachnus Del Guercio, 1909 (Hemiptera: Aphididae: Lachninae)

Karolina Bierza (promotor: dr hab. Bernard Palowski - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Biologia populacji konwalijki dwulistnej Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt w zbiorowiskach kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej

Magdalena Pacwa-Płociniczak (promotor: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Wykorzystanie bakterii produkujących biosurfaktanty w bioremediacji gleb skażonych związkami ropopochodnymi

Daniel Wasilkowski (promotor: dr hab. Agnieszka Mrozik, prof. UŚ - Katedra Biochemii, WBiOŚ, UŚ)
Ocena przydatności wybranych stabilizatorów w rekultywacji gleby skażonej metalami ciężkimi w warunkach ex situ fitostabilizacji wspomaganej

Krzysztof Musik (promotor: prof. dr hab. Wacław Wojciechowski - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Zgrupowania piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) wybranych zbiorowisk roślinnych Garbu Tarnogórskiego

Agnieszka Henel (promotor: dr hab. Beata Babczyńska-Sendek - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Zróżnicowanie roślinności górnego odcinka doliny Pilicy i jego uwarunkowania

Joanna Kohyt (promotor: prof. dr hab. Piotr Skubała - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Kształtowanie się zgrupowań roztoczy glebowych (Acari) w różnowiekowych drzewostanach dębu czerwonego (Quercus rubra) i szypułkowego (Quercus robur)

2015

Katarzyna Wytyczak (promotor: dr hab. Zbigniew Wilczek, prof. UŚ - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Zróżnicowanie roślinności masywu Ochodzitej w Beskidzie Śląskim jako następstwo antropopresji

Michalina Kszuk-Jendrysik (promotor: dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Ultrastruktura nabłonka jelita środkowego Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758) oraz Telodeinopus aoutii (Demange, 1971) (Myriapoda, Diplopoda) ze szczególnym uwzględnieniem procesów jego degeneracji oraz regeneracji

Joanna Guzik (promotor: dr hab. Mirosław Nakonieczny - Katedra Fizjologii Zwięrząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Analiza wybranych enzymów glikolitycznych jelita środkowego imago stonki kukurydzianej Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae), nowego szkodnika kukurydzy w Polsce

Ewa Robaszkiewicz (promotor: prof. dr hab. Robert Hasterok - Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Analiza rozmieszczenia domen chromosomowych u Brachypodium distachyon i wybranych gatunków pokrewnych

Natalia Borowska-Żuchowska (promotor: prof. dr hab. Robert Hasterok - Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Analiza cytomolekularna mechanizmów zjawiska dominacji jąderkowej u Brachypodium hybridum

Marta Urbańska (promotor: prof. dr hab. Piotr Świątek - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Ultrastruktura i procesy odnowy nabłonka jelita środkowego u wybranych przedstawicieli siodełkowców (Annalidae, Clitellata)

Marek Marzec (promotor: prof. dr hab. Iwona Szarejko - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Charakterystyka komórek epidermy korzenia mutantów włośnikowych jęczmienia z wykorzystaniem technik histologicznych i molekularnych

Karol Małota (promotor: prof. dr hab. Piotr Świątek - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Rozwój zespołów komórek płciowych zaopatrzonych w cytofor ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i funkcji cytoszkieletu komórkowego

Barbara Wójcikowska (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Gaj - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Analiza funkcjonalna genu LEAFY COTYLEDON2 podczas somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis thaliana

Agnieszka Nowak (promotor: dr hab. Agnieszka Mrozik, prof. UŚ - Katedra Biochemii, WBiOŚ, UŚ)
Udział wybranych szczepów bakterii w rozkładzie monochlorofenoli

2014

Justyna Faron (promotor: prof. dr hab. Jerzy Klag - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Aktywność mitochondriów w komórkach jajnika dżdżownicy Dendrobaena Veneta (Rosa, 1893) (ANNELIDA, CLITELLATA) w trakcie oogenezy

Marcin Walczak (promotor: prof. dr hab. Wacław Wojciechowski - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Zgrupowania piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) wybranych zbiorowisk roślinnych Częstochowy (miasta i otuliny)

Marcin Gładysz (promotor: dr hab. Bogdan Doleżych - Katedra Fizjologii Człowieka i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Dystrybucja białek i neuropeptydów powiązanych z funkcjonowaniem zegara biologicznego w mózgu ważek

Magdalena Stolarek (promotor: prof. dr hab. Mirosław Małuszyński - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Identyfikacja oraz analiza funkcjonalna genów i ich nowych alleli potencjalnie związanych z naprawą DNA u Hordeum vulgare

Sławomir Sułowicz (promotor: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Odpowiedź mikroorganizmów na tetrakonazol w glebach poddanych wieloletniej presji fungicydowej

Żaneta Swędzioł (promotor: dr hab. prof. UŚ Agnieszka Mrozik - Katedra Biochemii, WBiOŚ, UŚ)
Wspomaganie rozkładu fenoli w glebie drogą bioaugmentacji z wykorzystaniem szczepów bakterii dzikich i modyfikowanych genetycznie

Joanna Trela (promotor: prof. dr hab. Aleksander Herczek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Struktura zoocenotyczna mszyc (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidomorpha) wybranych zbiorowisk roślinnych Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Katarzyna Koszela (promotor: dr hab. prof. UŚ Barbara Tokarska Guzik - Zakad Botaniki Systematycznej, WBiOŚ, UŚ)
Rola rozmnażania generatywnego w rozprzestrzenianiu się inwazyjnych taksonów z rodzaju Reynoutria (Fallopia)

Izabela Żabińska (promotor: dr hab. prof. UŚ Barbara Tokarska Guzik - Zakad Botaniki Systematycznej, WBiOŚ, UŚ)
Czy utrzymanie wysokiego poziomu zmienności genetycznej jest warunkiem skutecznej inwazji? Rumex confertus Wild. jako przykład inwazyjnego gatunku obcego pochodzenia

Jacek Francikowski (promotor: dr hab. Piotr Łaszczyca - Katedra Fizjologii Człowieka i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Neurofarmakologiczne podstawy modyfikacji aktywności ruchowej świerszcza Acheta domesticus przez metyloksantyny

2013

Katarzyna Nowak (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Gaj - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Analiza funkcjonalna wybranych genów czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w proces somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

Hanna Sas Nowosielska (promotor: prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska - Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Trójwymiarowa struktura chromatyny w endopoliploidalnych jądrach komórkowych Arabidopsis thaliana

Magdalena Rojek (promotor: prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska - Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Cyto-molekularna analiza zmian genetycznych i epigenetycznych w komórkach gatunków Brassica in vivo i in vitro

Alexander Betekhtin (promotor: prof. dr hab. Robert Hasterok - Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Brachypodium genome evolution studied by comparative chromosome painting

Katarzyna Kulińska-Łukaszek (promotor: dr hab. prof. UŚ Ewa Kurczyńska - Zakład Biologii Komórki, WBiOŚ, UŚ)
Komunikacja symplastowa a różnicowanie komórek na przykładzie Arabidopsis thaliana

Miriam Szurman-Zubrzycka (promotor: prof. dr hab. Mirosław Małuszyński - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Identyfikacja nowych alleli genów potencjalnie związanych z rozwojem systemu korzeniowego u Hordeum vulgare oraz ich analiza funkcjonalna

Dagmara Żyła (promotor: prof. dr hab. Piotr Węgierek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Wczesne etapy ewolucji mszyc (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidomorpha)

Łukasz Chajec (promotor: dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Ultrastruktura nabłonka jelita środkowego dwóch przedstawicieli wijów (MYRIAPODA), LITHOBIUS FORFICATUS LINNEUSZ, 1978 (CHILOPODA: LITHOBIDAE) i SCOLOPENDRA CINGULATA LATREILLE, 1829 (CHLOPODA: SCOLOPENDRIDAE) ze szczególnym uwzględnieniem procesów jego degeneracji i regeneracji

Jacek Pietrakowski (promotor: dr hab. Jerzy Nakielski - Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Modelowanie komputerowe wzrostu liścia Arabidopsis thaliana z zastosowaniem metody tensora wzrostu

2012

Marcin Kłosok (promotor: dr hab. Piotr Łaszczyca - Katedra Fizjologii Zwięrząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Analiza porównawcza frakcji lipidów i ich podatności na peroksydację jako wskaźnik stresu oksydacyjnego w narządach wybranych gatunków bezkręgowców

Anna Markowicz (promotor: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Wykorzystanie markerów biochemicznych i molekularnych do oceny bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów w glebach poddanych wieloletniej presji węglowodorów

Sabina Tarłowska (promotor: dr hab. Barbara Tokarska-Guzik - Zakad Botaniki Systematycznej, WBiOŚ, UŚ)
Zmienność genetyczna i morfologiczna inwazyjnego mieszańca Reynoutria ×bohemica na przykładzie lokalnych populacji w południowej Polsce

Jolanta Marcisz (promotor: prof. dr hab. Stanisław Wika - Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Kształtowanie się fitocenoz w warunkach oddziaływania kopalni węgla kamiennego „Krupiński” na obszarze gminy Suszec i najbliższych okolic (Płaskowyż Rybnicki)

Anna Dziabas-Krysa (promotor: prof. dr hab. Stanisław Cabała - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Kształtowanie się roślinności wodnej i szuwarowej w warunkach siedliskowych zbiornika zaporowego w Solinie

Anna Cieplok (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Strzelec -Katedra Hydrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Wpływ warunków środowiskowych na występowanie ślimaków (Gastropoda) w rzece Nidzie

Ewa Mazur (promotor: dr hab. prof. UŚ Ewa Kurczyńska - Zakład Biologii Komórki, WBiOŚ, UŚ)
Powstawanie i funkcjonowanie kambium oraz jego pochodnych na przykładzie Arabidopsis thaliana

Justyna Miszczyk (promotor: prof. dr hab, Antonina Cebulska-Wasilewska - Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
Zastosowanie techniki FISH do oceny radiowrażliwości pacjentów

Agnieszka Homan (promotor: dr hab. prof. UŚ Piotr Węgierek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Morfologia i taksonomia dolnokredowych mszyc (Hemiptera, Aphidomorpha) Bajsy

2011

Marta Kandziora-Ciupa (promotor: dr hab. prof. UŚ Ryszard Ciepał - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Reakcje ekofizjologiczne wybranych gatunków borowych w ekosystemach o różnym gradiencie skażeń przemysłowych

Monika Garus-Dybała (promotor: dr hab. prof. UŚ Bernard Palowski - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Bioindykacja zanieczyszczenia środowiska w otoczeniu Huty Cynku i Ołowiu "Miasteczko Śląskie"

Agata Daszkowska-Golec (promotor: prof. dr hab. Iwona Szarejko - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Identyfikacja genów odpowiedzialnych za supresję nadwrażliwości na kwas abscysynowy u mutanta abh 1 Arabidopsis thaliana

Marcin Solga (promotor: prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Polisacharydy szczepu Enterobacter intermedius MH8 i ich udział w jego oporności na metale ciężkie

Anna Węgrzyn (promotor: prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice)
Kompetecyjne uwarunkowania aktywności lipolitycznej osadu czynnego w warunkach bioaugmentacji

Anna Cudak (promotor: dr hab. Irena Bielańska-Grajner - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Różnorodność wrotków (Rotifera) w antropogenicznych zbiornikach wodnych o różnym stopniu zasolenia na Wyżynie Śląskiej

Gabriela Barczyk (promotor: dr hab. Grażyna Madej - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Fauna roztoczy Mesostigmata (Arachnida, Acari) wybranych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej

Anna Urbisz (promotor: dr hab. Piotr Świątek, prof. UŚ - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Struktura jajnika i przebieg oogenezy u wybranych przedstawicieli siodełkowców (Annelida, Clitellata)

Michał Romańczyk (promotor: dr hab. Zbigniew Wilczek - Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Fitosocjologiczne zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i zaroślowych Doliny Górnej Wisły w Kotlinie Oświęcimskiej

Tomasz Szprycha (promotor: prof. dr hab. Sylwia Łabużek - Katedra Biochemii, WBiOŚ, UŚ)
Wpływ własności wody oraz procesu jej uzdatniania na wzrost mikroflory bakteryjnej w systemie dystrybucji wody AQUA S. A.

Beata Chmielewska (promotor: prof. dr hab. Iwona Szarejko - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Charakterystyka mutantów włośników Hordeum vulgare i ich analiza genetyczna z wykorzystaniem markerów molekularnych

Magdalena Raczyńska (promotor: dr hab. Jerzy Nakielski - Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Wzrost a orientacja podziałów komórkowych w rozwoju płatka kwiatowego

Bartosz Łozowski (promotor: dr hab. Piotr Łaszczyca - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Zróżnicowanie wskaźników metabolizmu mitochondrialnegio w liniach świerszcza domowego (Acheta domesticus) wyselekcjonowanych pod względem tempa rozwoju i długości życia

2010

Tomasz Płociniczak (promotor: dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Wspomaganie fitoekstrakcji metali ciężkich przez metalooporne szczepy bakterii z rodzaju Brevibacterium, Enterobacter i Pseudomonas

Magdalena Maślak (promotor: dr hab. Piotr Skubała, prof. UŚ - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Zgrupowania mechowców (Acari: Oribatida) w merocenozach kłód buka (Fagus sylvatica L.)

Tomasz Sawczyn (promotor: dr hab. Bogdan Doleżych - Katedra Fizjologii Zwięrząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Wchłanianie jelitowe glukozy u owadów jako fizjologiczny wskaźnik narażenia na ksenobiotyki

Katarzyna Michalczyk (promotor: prof. dr hab. Paweł Migula - Katedra Fizjologii Zwięrząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Odpowiedź układu immunologicznego i profil enzymów trawiennych larw Tenebrio molitor (L.) (Coleoptera) w stresie pokarmowym

Paweł Wąsowicz (promotor: dr hab. Adam Rostański - Zakad Botaniki Systematycznej, WBiOŚ, UŚ)
Filogeografia sudeckich populacji Arabidopsis halleri (L.) O´Kane & Al-Shehbaz

Dominika Idziak (promotor: dr hab. Robert Hasterok, prof. UŚ - Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Wykorzystanie klonów BAC w malowaniu chromosomów modelowej trawy Brachypodium distachyon

Małgorzata Polak (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Tukaj - Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Gdański, Gdynia)
Zależność pomiędzy wzrostem, pH środowiska i potencjałem membranowym komórek segmentów koleoptyli kukurydzy inkubowanych w obecności auksyny (IAA), fuzikokcyny (FC) i allicyny

Barbara Fiałkiewicz-Kozieł (promotor: dr hab. Bernard Palowski, prof. UŚ - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Dynamika zmian zanieczyszczenia metalami ciężkimi na przykładzie wybranych torfowisk wysokich Kotliny Orawsko-Nowotarskiej

Barbara Nowak (promotor: prof. dr hab. Waldemar Karcz - Katedra Fizjologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Porównanie biologicznej aktywności kwasu indolilo-3-octowego (IAA) i jego chlorowej pochodnej (4-CL-IAA) u roślin jedno- i dwuliściennych

Agnieszka Beczała (promotor: prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht - Katedra Mikrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Badania immunochemiczne lipopolisacharydu Yersinia pseudotuberculosis O:9

Marzena Kurowska (promotor: prof. dr hab. Iwona Szarejko - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Analiza molekularna typów i częstotliwości mutacji w genomie Hordeum vulgare po działaniu fizycznych i chemicznych mutantów

Justyna Wróbel (promotor: dr hab. Ewa Kurczyńska, prof. UŚ - Zakład Biologii Komórki, WBiOŚ, UŚ)
Komunikacja symplastowa w trakcie embriogenezy wybranych gatunków roślin

Janusz Dzirba (promotor: prof. dr hab. Sylwia Łabużek - Katedra Biochemii, WBiOŚ, UŚ)
Rozkład fenolu przez koimmobilizowane szczepy bakterii

Anne-Lise Routier-Kierzkowskiej (promotor: dr hab. Dorota Kwiatkowska, prof. UŚ - Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Development of a computational framework for quantitative analysis of the dynamics of cellular pattern on the shoot apex surface and its application to Arabidopsis thaliana and Anagallis arvensis

2009

Joanna Pytel (promotor: dr hab. prof. UŚ Bernard Palowski - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Ocena kumulacji i retencji wybranych metali w drzewostanie żyznej buczyny z podzwiązku Dentario Glandulosae-Fageion

Tomasz Beczała (promotor: prof. dr hab. Stanisław Wika - Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Zmiany w szacie roślinnej wyrobisk powapiennych Pogórza Cieszyńskiego w ostatnim ćwierćwieczu

Marta Gliwicka (promotor: dr hab. prof. UŚ Małgorzata Gaj - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Identyfikacja genów ulegających zróżnicoeanej ekspresji podczas indukcji procesu somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana

Andrzej Wolski (promotor: prof. dr hab. Jacek Gorczyca - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Rewizja podrodziny Cylapinae obszaru Orientalnego (Heteroptera: Miridae)

Janina Węglarz-Wieszołek (promotor: prof. dr hab. Stanisław Wika - Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Roślinność wodna i bagienna zbiorników wód stojących Doliny Górnej Wisły w Kotlinie Oświęcimskiej

Marlena Brzozowa (promotor: dr hab. Ewa Siekierska - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Wpływ kadmu na przebieg spermiogenezy u dżdżownic Dendrobaena veneta (ROSA)

Małgorzata Kalandyk (promotor: dr hab. Piotr Węgierek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Czerwce (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea) występujące w wybranych zbiorowiskach kserotermicznych i psammofilnych wschodniej części Garbu Tarnogórskiego

Damian Gruszka (promotor: prof. dr hab. Mirosław Małuszyński - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Identyfikacja genów uczestniczących w przekazywaniu sygnału i syntezie brasinosteroidów u Hordeum vulgare z wykorzystaniem mutantów półkarłowych

Igor Jatulewicz (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Strzelec - Katedra Hydrobiologii, WBiOŚ, UŚ)
Zgrupowania skąposzczetów (Oligochaeta) górnego biegu rzeki Warty

2008

Eugeniusz Chwastek (promotor: prof. dr hab. Stanisław Wika - Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Zbiorowiska segetalne Pogórza Cieszyńskiego

Sylwia Lewicka (promotor: dr hab. Mariusz Pietruszka - Katedra Fizjologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Termodynamiczne i geometrodynamiczne aspekty wzrostu roślin

Joanna Huszno (promotor: prof. dr hab. Jerzy Klag - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Badania ultrastrukturalne gonady męskiej w cyklu rozrodczym dojrzałego samca DANIO RERIO (TELEOSTEI; CYPRINIDAE)

Anna Wiecheć (promotor: prof. dr hab. A. Cebulska-Wasilewska - Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, PAN, Kraków)
Wpływ zawodowej ekspozycji na środowiskowe wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) na poziom radiacyjnie indukowanych uszkodzeń DNA w limfocytach człowieka i wydajność ich naprawy

Elżbieta Wolny (promotor: dr hab. Robert Hasterok - Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Cytogenetyczna analiza porównawcza wybranych gatunków rodzaju Brachypodium

Agnieszka Brąszewska-Zalewska (promotor: prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska - Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, WBiOŚ, UŚ)
Genetyczne i epigenetyczne zmiany w diploidalnych i poliploidalnych genomach Brassica

Anna Labocha-Pawłowska (promotor: prof. dr hab. Mirosław Małuszyński - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Określenie częstotliwości i pozycji SNPów w zdefiniowanych sekwencjach DNA po działaniu mutagenów

Agnieszka Ledwoń (promotor: dr hab. prof. UŚ Małgorzata Gaj - Katedra Genetyki, WBiOŚ, UŚ)
Analiza ekspresji genów LEAFY COTYLEDON podczas somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana

Elwira Swadźba (promotor: prof. dr hab. Jerzy Klag - Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, WBiOŚ, UŚ)
Różnicowanie się naskórka w rozwoju zarodkowym zaskrońca zwyczajnego Natyrix natrix L. (Lepidosaura, Serpenntes)

Łukasz Depa (promotor: prof. dr hab. Wacław Wojciechowski - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Mszyce (Hemiptera, Aphidinea) wybranych zbiorowisk roślinnych centralnej części Garbu Tarnogórskiego i ich związki trofiobiotyczne z mrówkami

Ewa Simon (promotor: prof. dr hab. Aleksander Herczek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Czerwce (Hemiptera, Coccoidea) Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Monika Gorczyca (promotor: prof. dr hab. Stanisław Wika - Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Ocena skuteczności ochrony wartości botanicznych w wybranych rezerwatach przyrody środkowej i południowej części województwa śląskiego

Sylwia Pomierny (promotor: dr hab. Ryszard Ciepał - Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ)
Ocena wybranych wskaźników ekologicznych w świeżych borach sosnowych zlokalizowanych wokół „Huty Katowice"

Maria Żaak (promotor: prof. dr hab. Paweł Migula - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Możliwości detoksykacyjne kolejnych pokoleń gąsienic szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae) w warunkach działania insektycydu (imidakloprid)

Dominika Stygar (promotor: dr hab. Bogdan Doleżych - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Enzymy trawienne i metabolizmu glukozy u gąsienic kolejnych pokoleń  szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae)

2007

Urszula Guzik (promotor: prof. dr hab. Sylwia Łabużek - Katedra Biochemii, WBiOŚ, UŚ)
Charakterystyka biochemiczna i genetyczna enzymów z grupy dioksygenaz, uczestniczących w rozkładzie związków aromatycznych, u wybranych szczepów bakterii

Czesław Greń (promotor: prof. dr hab. Stanisław Wika - Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Zróżnicowanie fitosocjologiczne kwaśnych dąbrów z klasy Quercetea robori-petraeae Br.-Bl.et R. Tx.1943 na Wyżynie Śląskiej i terenach przyległych

Dominika Drożdż-Gaj (promotor: prof. dr hab. Paweł Migula - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, WBiOŚ, UŚ)
Biomarkery stresu powodowanego metalami ciężkimi i pestycydem (metiokarb) wybranych narządów ślimaków lądowych

Daniel Gaj (promotor: prof. dr hab. Wacław Wojciechowski - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Zgrupowania piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) wybranych zbiorowisk roślinnych Parku Narodowego Gór Stołowych

Agata Burian (promotor: prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz - Katedra Katedra Biofizyki i Biologii Komórki, WBiOŚ, UŚ)
Wpływ wzrostu modulowanego pH i naprężeniem na układ mikrotubul kortykalnych w epidermie hipokotyla słonecznika

Roman Kalinka (promotor: prof. dr hab. Wacław Wojciechowski - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Wciornastki (Thysanoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego-struktura i geneza fauny

Artur Gumieniak (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rostański - Katedra Botaniki Systematycznej, WBiOŚ, UŚ)
Zadomawianie się wybranych grup antropofitów w pasmach Jałowca i Policy

Sebastian Pilarczyk (promotor: dr hab. prof. UŚ Jacek Gorczyca - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Zgrupowania piewików (Hemiptera: Fulguromorpha et Cicadomorpha) wybranych zbiorowisk roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego

Magdalena Kurkowska (promotor: prof. dr hab. Stanisław Wika - Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Roślinność kompleksów funkcjonalno-przestrzennych na przykładzie miasta Zabrza

Małgorzata Brzustewicz (promotor: prof. dr hab. Stanisław Wika - Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ)
Antropogeniczne przekształcenia roślinności leśnej w Beskidzie Małym

Mirosława Mierczyk (promotor: dr hab. Ryszard Ciepał - Katedra Botaniki Systematycznej, WBiOŚ, UŚ)
Uwarunkowania zmian zasobów roślin naczyniowych, a zagrożenie wybranych gatunków w zachodniej części Garbu Tarnogórskiego

Iwona Kania (promotor: dr hab. Piotr Węgierek - Katedra Zoologii, WBiOŚ, UŚ)
Morfologia mszyc z rodziny PALAEOAPHIDIDAE (HEMIPTERA) ze szczególnym uwzględnieniem wczesnokredowych materiałów z Bajsy (Wschodnia Syberia)