Studia III stopnia (doktoranckie)

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ


Od roku akademickiego 2009/2010 oferta edukacyjna studiów III stopnia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego obejmuje czteroletnie, prowadzone w języku angielskim, w trybie stacjonarnym, studia doktoranckie Advanced methods in biotechnology and biodiversity.

Celem kształcenia na studiach III stopnia jest przygotowanie młodych pracowników naukowych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowej, podejmowania współpracy naukowej w zespołach badawczych, przygotowywania publikacji naukowych oraz do podejmowania obowiązków nauczyciela akademickiego. Słuchacze studiów doktoranckich na WBiOŚ UŚ, uczestniczą w zajęciach pozwalających na opanowanie nowoczesnych metod badań z zakresu biotechnologii i bioróżnorodności organizmów. Program studiów obejmuje metody stosowane w cytogenetyce molekularnej, biotechnologii mikroorganizmów, bioinformatyce, genomice funkcjonalnej roślin, analizach bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, roślin i zwierząt, badaniach środowiska z wykorzystaniem biomarkerów oraz biofizyce. Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, podczas których doktoranci korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej dostępnej na Wydziale.

W latach 2009-2013 studia te realizowane były w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (UPGOW), współfinansowanego przez Unię Europejską.

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Katarzyna Hupert-Kocurek

 

Advanced methods in biotechnology and biodiversity (PhD studies) - English version