Stypendia naukowe

Termin składania wniosków o stypendia (dla studentów II-IV roku studiów doktoranckich) 5 października 2018 r

Termin składania wniosków o stypendia (dla studentów przyjętych na I rok studiów doktoranckich) 10 października 2018 r.

Doktoranci mogą ubiegać się o trzy rodzaje stypendium:

1. stypendium doktoranckie
2. dodatek projakościowy dla najlepszych doktorantów
3. stypendium JM Rektora dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszego doktoranta oraz dodatek projakościowy na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zasady i kryteria przyznawania punktów do stypendiów dla doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów na WBiOŚ na rok akademicki 2018/2019.

Wymagane dokumenty:

• podanie o dany rodzaj stypendium

oraz tylko jeden komplet następujących dokumentów:
wypełniony wniosek z punktacją wraz z zestawem załączników
• wniosek o stypendium JM Rektora dla najlepszego doktoranata - załącznik nr 4 lub 5
• opinia opiekuna naukowego lub promotora wraz z określeniem stopnia zaawansowania pracy w procentach

 

Listy czasopism punktowanych

Obowiązujące akty prawne UŚ dotyczące stypendiów są dostępne na uniwersyteckiej stronie internetowej.