Stypendia naukowe

Doktoranci mogą ubiegać się o trzy rodzaje stypendium:

1. stypendium doktoranckie
2. dodatek projakościowy dla najlepszych doktorantów
3. stypendium rektora

Zasady i kryteria przyznawania punktów do stypendium doktoranckigo  i dodatku projakościowego dla najlepszych doktorantów
na rok akademicki 2019/2020       wniosek

Zasady i kryteria przyznawania punktów do stypendium rektora       wniosek

Wymagane dokumenty:

• podanie o dany rodzaj stypendium

oraz tylko jeden komplet następujących dokumentów:
• wypełniony wniosek z punktacją wraz z zestawem załączników
• wniosek o stypendium rektora 
• opinia opiekuna naukowego lub promotora wraz z określeniem stopnia zaawansowania pracy w procentach

 

Listy czasopism punktowanych

Obowiązujące akty prawne UŚ dotyczące stypendiów są dostępne na uniwersyteckiej stronie internetowej.