Tematy prac magisterskich zrealizowanych na kierunku BIOLOGIA w latach 2011, 2012, 2013 i 2014

2013, 2014

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

♦ Ultrastruktura męskich dróg wyprowadzających u Limnodrilus sp. (Clitellata, Tubificinae)
♦ Ultrastruktura jelita samic skorupiaka Eubranchipus grubii (Crustacea, Branchiopoda, Anostraca)
♦ Ultrastruktura jelita środkowego Dendrobaena veneta Rosa
♦ Ultrastruktura tarczycy wybranych stadiów rozwojowych jaszczurki zwinki Lacerta agilis L. (Reptilia, Lacertidae) – badania wstępne
♦ Ultrastruktura nabłonka jelita środkowego Cimex lectularius (Insecta: Hemiptera)
♦ Ultrastruktura naskórka grzbietowej powierzchni ciała wybranych stadiów rozwojowych zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes) – badania wstępne
♦ Ultrastruktura narządów magazynujących plemniki u pijawki Haemadipsa japonica (Hirudinida, Haemadipsidae)
♦ Budowa nabłonka jelita środkowego pierścienicy Stylaria lucustris (Clitellata: Naidinae)
♦ Ultrastruktura nabłonka wątrobotrzustki Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca)
♦ Ultrastruktura nabłonka jelita środkowego wija Telodeinopus aoutii (Myriapoda, Diplopoda)

 

2012

Zakład Botaniki Systematycznej

♦ Flora roślin naczyniowych terenów położonych na północny wschód od Tarnowskich Gór
♦ Nekromasa Quercus rubra L. a glebowy bank nasion w wybranych typach siedlisk leśnych
♦ Kora drzew jako siedlisko mchów epifitycznych w warunkach miejskich
♦ Flora roślin naczyniowych terenów położonych między Będzinem a Dąbrową Górniczą
♦ Ocena zmienności genetycznej wybranych populacji inwazyjnych gatunków z rodzaju Heracleum
♦ Właściwości allelopatyczne taksonów z rodzaju Reynoutria
♦ Zjawisko metalotolerancyjności u wybranych przedstawicieli rodzaju Viola L.
♦ Zmienność cech morfologicznych Epipactis palustris (L) Crantz, a warunki ekologiczne i fitocenotyczne jego występowania na wybranych terenach poprzemysłowych rejonu górnośląskiego
♦ Wybrane cechy biologiczne owsa głuchego Avena fatua L. w zależności od typu upraw

Katedra Ekologii

♦ Wpływ warunków siedliskowych na zmienność populacji Phragmites australis (Cav.) Trin.Ex Steud na przykadzie zbiornika zaporowego Goczałkowice
♦ Indykatory stresu liści drzew brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) rosnących na terenie miasta Gliwice
♦ Zgrupowania mechowców (CARI: Oribatida) w glebie pod inwazyjnym (Prunus serotina) i rodzimymi gatunkami drzew (Pinus sylvestris, Quercus robur, Betula pendula)
♦ Skład gatunkowy runa młodników sosnowych powstałych po pożarze lasu i sąsiadujących z nimi starych borów sosnowych na siedlisku boru mieszanego

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

♦ Analiza wczesnych etapów rozwoju pająka Xerolycosa nemoralis z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej i technik mikroskopowych
♦ Analiza wczesnych etapów rozwoju pająka Agelena labyrinthica z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej i technik mikroskopowych
♦ Cyprinus Caprio jako biowskaźnik stanu środowiska zbiornika zaporowego w Goczałkowicach - ocena narażenia na substancje organiczne
♦ Cyprinus Caprio jako biowskaźnik stanu środowiska zbiornika zaporowego w Goczałkowicach - ocena stresu oksydacyjnego
♦ Ryby jako biowskaźnik stanu środowiska zbiornika zaporowego w Goczałkowicach - ocena genotoksyczności
♦ Ryby jako biowskaźnik stanu środowiska zbiornika zaporowego w Goczałkowicach - ocena metabolizmu glutationu

Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody

♦ Charakterystyka szaty roślinnej polany Krawcula w Beskidzie Żywieckim w aspekcie ochrony przyrody
♦ Współwystępowanie Carex brizoides L. i Impatiens parviflora DC. w zbiorowiskach leśnych rezerwatu przyrody "Las Murckowski"
♦ Charakterystyka flory roślin naczyniowych i możliwość wykorzystania Janowickiego Lasu na Pogórzu Śląskim w edukacji ekologicznej
♦ Zbiorowiska roślinne Janowickiego Lasu na Pogórzu Śląskim i ich znaczenie w ochronie przyrody
♦ Waloryzacja roślinności łąkowej okolic Ćwiklic w Kotlinie Oświęcimskiej

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

♦ Różnicowanie gruczołu tarczowego jaszczurki zwinki Lacerta agilis L. (Lepidosauria, Lacertidae) w wybranych stadiach rozwojowych - badania wstępne
♦ Budowa i formowanie kapsuły jajowej niesporczaka Macrobiotus petroleum (Eutardigrada, Parachela, Macrobiotidae)
♦ Różnicowanie naskórka grzbietowej strony ciała w wybranych stadiach rozwojowych jaszczurki zwinki Lacerta agilis L. (Reptilia, Lacertidae) - badania wstępne
♦ Ultrastruktura jelita środkowego niesporczaka Macrobiotus petroleum (Eutardigrada, Parachela, Macrobiotidae)
♦ Rozwój i keratynizacja naskórka powierzchni brzusznej, w trakcie rozwoju zarodkowego jaszczurki zwinki Lacerta agilis L. (Reptilia, Lacertidae)
♦ Przebieg procesu oogenezy u niesporczaka Macrobiotus polonicus (Eutardigrada, Parachela, Macrobiotidae)
♦ Badania mikroskopowe pokrycia ciała u pijawczaka Branchiobdella parasita

Katedra Hydrobiologii

♦ Badania nad populacją racicznicy zmiennej (Dreissena Polymorpha Pallas, 1771) w wyrobisku popiaskowym Pławniowice
♦ Wpływ rekultywacji na zgrupowania wrotków (Rotifera) w zbiorniku Paprocany (Wyżyna Śląska)
♦ Planktonowe wrotki (Rotifera) w zbiorniku Dziećkowice (Wyżyna Śląska)
♦ Wpływ gatunków obcych mięczków na różnorodność bentosu na przykładzie zbiorników powyrobiskowych Pogoria II i III
♦ Fauna pijawek (Hirudinea) miejskiego zbiornika "Maroko" w Katowicach

Katedra Zoologii

♦ Morfologia form larwalnych i imaginalnych Ctenocephalides felis (Bouche 1835)
♦ Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Doliny Górnej Ropy
♦ Analiza porównawcza form życiowych Ceratophyllus gallinae (Schrank, 1803)
♦ Mszyce rezerwatu Dolina Żabnika
♦ Analiza kształtu i rozmieszczenia łusek w wybranych grupach motyli (Lepidoptera)
♦ Oligoceńskie ryby ze stanowiska Hermanowa koło Rzeszowa
♦ Myrmekofauna Śląskiego Ogrodu Botanicznego
♦ Owady wodne zbiornika Goczałkowice
♦ Mszyce (Hemiptera, Aphidinea) hałd węglowych Jaworzna
♦ Mszyce roślin sadowniczych i ozdobnych w uprawach i innych siedliskach
♦ Afidofauna okolic Kocich Górek
♦ Morfologia Aphis fabae (SCOP., 1763) występujących na różnych roślinach żywicielskich
♦ Wodne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) i wodne chrząszcze (Coleoptera) stawów śródleśnych południowej częsci gminy Lubliniec

 

2011

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

♦ Analiza procesu różnicowania w warunkach kultury in vitro u Brassica oleracea

Zakład Botaniki Systematycznej

♦ Oddziaływanie toksyczne metali ciężkich oraz metalotolerancja w różnych populacjach Arabidopsis arenosa L
♦ Oddziaływanie nekromasy Reynoutria japonica na glebowy bank nasion wybranego zbiorowiska łęgowego
♦ Flora roślin naczyniowych południowej części Mysłowic
♦ Zmienność morfologiczna inwazyjnych taksonów z rodzaju Reynoutria na przykładzie wybranych stanowisk w południowej Polsce
♦ Flora roślin naczyniowych północnej części Mysłowic
♦ Zależnośći między wzrostem jęczmienia ozimego a intensywnością kolonizacji mikoryzowej na glebie o naturalnej i podwyższonej zawartości metali
♦ Obce gatunki roślin na terenie kompleksu Las Grodziecki w Będzinie
♦ Wybrane aspekty biologii inwazyjnego gatunku Ambrosia artemisiifolia L.
♦ Udział gatunków obcych w roślinności obrzeży Jeziora Rybnickiego
♦ Flora roślin naczyniowych Parku Zamkowego w Pszczynie
♦ Wybrane aspekty biologii i ekologii Eragrostis minor Host
♦ Reakcje wybranych gatunków fiołków z sekcji Viola na podwyższoną zawartość metali w podłożu

Katedra Ekologii

♦ Fauna roztoczy (Acari) w różnych formach martwego drewna w rezerwacie "Las Murckowski" w Katowicach
♦ Znaczenie wymiarów martwego drewna dla bogactwa mikrostawonogów (Acari, Collembola) w ekosystemie leśnym
♦ Mikrostawonogi jako bioindykatory stanu gleby w wybranych biocenozach Łazisk Górnych
♦ Ocena stanu gleb wybranych buczyn z zastosowaniem mikrostawonogów
♦ Odtwarzanie się roślinności runa leśnego w młodnikach brzozwych i olszowych powstałych po pożarze lasu
♦ Naturalne odnawianie się buka zwyczajnego Fagus sylvatica L. w zbiorowiskach rezerwatu "Segiet" na Wyżynie Śląskiej

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

♦ Immunodetekcja metalotionein u pająka Xerolycosa nemoralis z terenów w różnym stopniu zanieczyszczonych
♦ Identyfikacja neuronów zawierających NPF w mózgu dwóch gatunków karaczanów: Gromphadorhina portentosa shaum i Periplaneta americana L.
♦ Ocena stopnia kumulacji metali u pająków Xerolycosa nemoralis eksponowanych na kadm i miedź
♦ Ocena wrażliwości na przegęszczenie u Acheta domesticus selekcjonowanych pod względem różnego tempa rozwoju
♦ Stężenie metalotionein u pszczoły miodnej Apis mellifera narażonej na dziełanie metali w terenie i laboratorium

Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody

♦ Szata roślinna wzdłuż szlaków turystycznych okolic Soblówki w Beskidzie Żywieckim i jej znaczenie w edukacji ekologicznej
♦ Dendroflora południowych dzielnic Katowic: Piotrowic, Podlesia i Zarzecza z uwzględnieniem istniejących i perspektywicznych pomników przyrody
♦ Flora i roślinność ugorów na rędzinach Płaskowyżu Twardowickiego
♦ Zróżnicowanie szaty roślinnej zbiorników w nieckach osiadania na terenie środkowej części Płaskowyżu Rybnickiego
♦ Szata roślinna rezerwatu "Oszast" w Beskidzie Żywieckim

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

♦ Struktura i ultrastruktura oka ciemieniowego w środkowych stadiach rozwoju zarodkowego jaszczurki zwinki Lacerta agilis L. (Reptilia, Lacertidae)
♦ Męska gonada niesporczaka Xerobiotus xerophilus Dastych, 1978 (Tardigrada: Eutardigrada) - badania ultrastrukturalne
♦ Ultrastruktura elipsoidu komórek światłoczułych siatkówki oka podgatunku zaskrońca Natrix natrix persa L. - badania wstępne
♦ Badania mikroskopowe pokrycia ciała u pijawki Acanthobdella peledina (Annelida, Clitellata)
♦ Ciałka spichrzowe niesporczaka Macrobiotus polonicus - badania ultrastrukturalne i histochemiczne
♦ Ultrastruktura różnicującej się siatkówki oka Natrix natrix persa L. (Lepidosauria Serpentes)

Katedra Hydrobiologii

♦ Wykorzystanie skąposzczetów w ocenie jakości wód zbiornika zaporowego w Goczałkowicach
♦ Makrobezkręgowce bentosowe wybranych siedlisk strefy przybrzeżnej zbiornika zaporowego w Goczałkowicach
♦ Makrozoobentos Zalewu Skowronek w Alwerni
♦ Wpływ jakości podłoża na zgrupowania makrozoobentosu w śródleśnym stawie w miejscowości Kęty Podlesie

Katedra Zoologii

♦ Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) okolic "Kocich Górek" w Piekarach Śląskich
♦ Koliszki (Hemiptera: Psylloidea) Garbu Tarnogórskiego
♦ Mrówki (Hymenoptera: Formicidae) muraw kserotermicznych zachodniej części Garbu Tarnogórskiego
♦ Mszyce korzeniowe (Hemiptera, Aphidoidea) zbiorowisk łąkowych na terenie Zabrza
♦ Zmienność morfologiczna uskrzydlonych przedstawicieli wybranych gatunków mszyc (Hemiptera, Aphidinea)
♦ Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) parku Górnik w Siemianowicach Śląskich
♦ Mszyce (Aphidoidea, Hemiptera) zbiorowisk łąkowych na terenie Zabrza
♦ Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) siedlisk antropogenicznych Piekar Śląskich
♦ Miridae (Hemiptera, Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych okolic Rybnika
♦ Bioróżnorodność mszyc w Dolinie Karpia
♦ Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) siedlisk łąkowych Ochojca