Tematy prac magisterskich zrealizowanych na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA w latach 2011 i 2012

2012

specjalność: Biologiczne podstawy ochrony środowiska

Katedra Ekologii

♦ Bioindykacja zanieczyszczenia zbiorników Górnego Śląska na podstawie badań zawartości pierwiastków w biomasie trzciny pospolitej (Phragmites australis L.)

Katedra Zoologii

♦ Inwentaryzacja fauny gadów okolic zbiornika Goczałkowickiego
♦ Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) i chrząszcze (Coleoptera) wodne parku w Świerklańcu
♦ Badanie i obserwacja płazów w strefie brzegowej Zbiornika Goczałkowickiego
♦ Wykaz gatunkowy Salticidae (Araneae) z okolic zbiornika Goczałkowickiego

2012

specjalność: Geoekologia

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii (Wydział Nauk o Ziemi)

♦ Geochemiczna charakterystyka czwartorzędowej materii organicznej występującej w klifie Ustki
♦ Analiza procedur przeciwdziałających emisji azbestu respirabilnego w czasie demontażu materiałów azbestonośnych
♦ Badania materii organicznej ze skał triasu górnego z otworu Woźniki K1

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej (Wydział Nauk o Ziemi)

♦ Ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Małej Wisły po Zbiornik Goczałkowice w latach 2001-2010 w oparciu o wyniki badań monitoringowych

Zakład Geologii Złóż (Wydział Nauk o Ziemi)

♦ Charakterystyka paliwa węglowego i ubocznych produktów spalania z wybranych elektrociepłowni Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.
♦ Charakterystyka jakościowa i petrograficzna mułów węglowych z wybranych osadników kopalń węgla kamiennego

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych (Wydział Nauk o Ziemi)

♦ Charakterystyka hydromorfologiczna doliny (koryta) rzeki Mlecznej w oparciu o metodę RHS
♦ Charakterystyka hydromorfologiczna doliny rzeki Przyrwa (Potoku Ławeckiego)w oparciu o metodę RHS
♦ Charakterystyka hydromorfologiczna doliny potoku Korzeniec w oparciu o metodę RHS

2012

specjalność: Fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska

Zakład Fizyki Kryształów (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

♦ Analiza składu chemicznego narzędzi stomatologicznych stosowanych w endodoncji metodą SEM/EDX

Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

♦ Badanie właściwości fizyko-chemicznych humusu ekstrahowanego z osadu dennego i wody Zbiornika Goczałkowice
♦ Wybrane właściwości fizykochemiczne kompozytów poliuretanowo-gumowych otrzymywanych z klejów poliuretanowych i poużytkowych opon samochodowych
♦ Liposomy jako nośniki leków przeciwnowotworowych