Tematy prac magisterskich zrealizowanych na kierunku BIOTECHNOLOGIA w latach 2011, 2012, 2013 i 2014

2014

specjalność Biotechnologia roślin

Zakład Biologii Komórki

♦ Charakterystyka fenotypowa mutantów tokoferolowych Arabidopsis thaliana ze szczególnym uwzględnieniem składu chemicznego ścian komórkowych tkanek liści
♦ Analiza składu chemicznego ścian epidermy wielokrotnej wierzby z wykorzystaniem metod immunohistochemicznych
♦ Analiza histologiczna tkanek liści Monstera deliciosa Liebm. w trakcie odtwarzania fenotypu epidermalnego
♦ Analiza rozmieszczenia wybranych epitopów pektyn i AGP w liściach Tilia cordata Mill. rosnących w warunkach zanieczyszczeń środowiska 

2013, 2014

specjalność Biotechnologia środowiska

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

♦ Ultrastruktura gonady i przebieg procesu spermatogenezy u niesporczaka Xerobiotus pseudohufelandi (Tardigrada, Eutardigrada, Parachela)
♦ Struktura i ultrastruktura komórek chloragogenowych Dendrobaena veneta (Annelida, Oligochaeta)
♦ Śmierć komórkowa w nabłonku jelita środkowego i watrobotrzustki Neocaridina heteropoda (Crustacea, Malacostraca)
♦ Różnicowanie naskórka głowy zarodków kobry egipskiej Naja haje – badania wstępne
♦ Organizacja żeńskich zespołów komórek płciowych u Chaetogaster diaphanus (Clitellata, Naidinae) w czasie witellogenezy
♦ Spermiogeneza u pijawki Haemadipsa japonica (Hirudinida, Haemadipsidae)
♦ Różnicowanie struny grzbietowej zarodków zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix L. (Lepidosauria, Serpentes) – badania wstępne
♦ Ciałka spichrzowe wybranych gatunków niesporczaków z rzędu Parachela – badania ultrastrukturalne i histochemiczne
♦ Badania nad organizacją jelita środkowego u Ripistes parasita (Schmidt, 1847) (Clitellata, Naidinae)

2012

specjalność Biotechnologia środowiska

Katedra Biochemii

♦ Charakterystyka biochemiczna 1,2-dioksygenazy katecholowej i 3,4-dioksygenazy protokatecholowej szczepu Stenotrophomonas maltophilia KB2 oraz wpływ czynników środowiskowych na ich aktywność 
♦ Optymalizacja kometabolicznego rozkładu 4-chlorofenolu przez szczep Stenotrophomonas maltophilia KB2
♦ Biodegradacja folii polietylenowej modyfikowanej poli (kwasem mlekowym) 
♦ Wpływ kadmu na biodegradację fenolu przez wybrane szczepy bakterii
♦ Wpływ immobilizacji na aktywność 3,4-dioksygenazy protokatechowej szczepu Stenotrophomonas maltophilia KB2 
♦ Analizy metagenomiczne w ocenie stanu wód Jeziora Goczałkowickiego 
♦ Analiza sezonowych zmian populacji bakterii glebowych oraz ocena ich potencjału biodegradacyjnego
♦ Ryby (Perca fluviatilis, Abramis brama) i małże (Unio tumidus) jako biowskaźniki stanu środowiska Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach - analiza stężeń wybranych metali ciężkich 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

♦ Indukcja metalotionein w odpowiedzi na wzmożoną podaż metali pająkom Linyphia triangularis 
♦ Trawienie u larw Spodoptera exigua w dwóch liniach hodowlanych (kontrolnej i kadmowej) eksponowanych na spinosad
♦ Immunodetekcja metalotionein w ciele pająków z różnych grup systematycznych w różnym stopniu eksponowanych na toksyny środowiskowe  
♦ Wybrane wskaźniki obrony antyoksydacyjnej u wtężyka gajowego (Cepaea nemoralis) po ekspozycji na glebę skażoną substancjami ropopochodnymi, poddaną procesowi bioremediacj 
♦ Analiza aktywności wybranych enzymów trawiennych Spodoptera exigua hodowanej na sztucznej pożywce z inhibitorami aktywności proteolitycznej  
♦ Analiza aktywności wybranych enzymów trawiennych Spodoptera exigua w obecności neuropeptydów stymulujących ich aktywność 
♦ Ekspresja białek stresu u stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata say) po zastosowaniu pestycydu w warunkch laboratoryjnych
♦ Odpowiedź antyoksydacyjna chrząszcza Pterostichus cupreus na skażenie gleby substancjami ropopochodnymi 
♦ Ekspresja białek stresu u zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotuca virgifera virgifera LeConte) po zastosowaniu pestycydu w warunkach laboratoryjnych 

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

♦ Detekcja procesu autofagii w nabłonku jelita środkowego wybranych gatunków bezskrzydłych Hexapoda 
♦ Struktura jajnika i oogeneza u skąposzczeta Stylaria lacustris (L.) (Clitellata, Naidinae)
♦ Ultrastruktura nabłonka jelita środkowego samców Eubranchipus grubii (Crustacea, Branchiopoda, Anostraca) ze szczególnym uwzględnieniem procesu autofagii 
♦ Detekcja procesu apoptozy w nabłonku jelita środkowego wybranych gatunków bezskrzydłych Hexapoda 
♦ Losy komórek odżywczych w jajnikch pijawek lekarskich Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) i Hirudo Verbana (Carena, 1820)

Katedra Mikrobiologii

♦ Zmiany mikroflory i wzrostu roślin w glebach stabilizowanych materiałem glebowym typu SLASH 
♦ Mikrobiologiczny aspekt wspomaganej stabilizacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi
♦ Współwystępowanie oporności na antybiotyki i tetrakonazol u bakterii izolowanych z gleb od lat narażonych na kontakt z fungicydami triazolowymi
♦ Analiza porównawcza mikroflory glebowej terenów poddanych wieloletniej presji metali ciężkich
♦ Formowanie biofilmu przez pałeczki Yersinia enterocolitica
♦ Oddziaływanie lizatów i lipopolisacharysów mutantów M Yersinia z surowcami dla szczepów R
♦ Izolacja i charakterystyka biochemiczna bakterii endofitycznych o potencjalnym zastosowaniu we wspomaganiu fitoekstrakcji
♦ Metody biochemiczne w badaniach mikroflory gleb skażonych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi
♦ Badania surowic Anty-R-Yersinia w układach heterologicznych 
♦ Otrzymywanie i charakterystyka surowic odpornościowych dla głęboko szorstkich mutantów Yersinia enterocolitica O:3

2012

specjalność: Biotechnologia roślin użytkowych

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin

♦ Mapowanie cytogenetyczne chromosomów Brachypodium sylvaticum metodą BAC-FISH 
♦ Analiza regeneracji na drodze organogenezy pośredniej u tetraploidalnego ekotypu Arabidopsis thaliana - Warschau
♦ Porównawcza analiza cytogenetyczna wybranych odmian jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare)
♦ Badania cytogenetyczne wybranych gatunków z plemienia Aveneae
♦ Porównawcza analiza cytogenetyczna Lipinus angustifolius i gatunków modelowych roślin strączkowych 
♦ Cytogenetyczna i molekularna analiza Reynoutria x bohemica i jej hipotetycznych gatunków ancestralnych
♦ Analiza replikacji DNA w komórkach Hordeum vulgare po działaniu mutagenów z wykorzystaniem inkorporacji i immunocytochemicznego wykrywania bromodeoksyurydyny
♦ Struktura kariotypów wybranych gatunków roślin
♦ Cytogenetyczna analiza kultury korzeni transgenicznych Arabidopsis thaliana

Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin

♦ Reakcja grawitropiczna okorowanych hipokotyli słonecznika 
♦ Wpływ czynników mechanicznych na morfologię komórek epidermy liścia Anagallis arvensis: eksperymenty z nacinaniem blaszki środkowej
♦ Wpływ ezogennej auksyny na morfologię komórk epidermy oraz na system waskularny liscia Anagallis arvensis
Wpływ mutacji Arabidopsis cuc2 cuc3 na wzrost wydłużeniowy pędu kwiatostanowego

Zakład Biologii Komórki

♦ Morfologiczno-histologiczna analiza siewek marchwi rozwijających się w warunkach kultury wodnej i stałej 
♦ Detekcja różnych epitopów białek AGP w komórkach eksplantatów Arabidopsis thaliana w warunkach kultury in vitro 
♦ Analiza komunikacji symplastowej w trakcie somatycznej embriogenezy Arabidopsis thaliana z wykorzystaniem linii transgenicznych z mobilnymi cząsteczkami GFP 
♦ Histologiczna analiza zmian zachodzących w trakcie zrastania się zrazu z podkładką na przykładzie pędów pomidora
♦ Zastosowanie histochemicznej metody wykrywania fluorochromów w analizie transportu symplastowego w zarodkach marchwi
♦ Czasowo-przestrzenne zmiany lokalizacji kalozy w przyroście wtórnym w linii transgenicznej Arabidopsis thaliana

Katedra Fizjologii Roślin

♦ Reakcja wzrostowa i pH środowiska inkubacyjnego koleoptyli kukurydzy (Zea mays L.) traktowanych kadmem i auksyną
♦ Wzrost i pH środowiska inkubacyjnego segmentów koleoptyli kukurydzy (Zea mays L.) traktowanych ołowiem i brasinolide 
♦ Potencjał membranowy komórek parenchymy koleoptyli kukurydzy traktowanych kadmem i brassinosteroidem
♦ Wpływ 24-epibrasinolidu na reakcję wzrostową i zmiany pH środowiska inkubacyjnego segmentów koleoptyli kukurydzy Zea mays L.
♦ Udział jonów C1 w reakcji wzrostowej segmentów koleoptyli kukurydzy i w zmianach pH ich środowiska inkubacyjnego 
♦ Wzrost i pH środowiska inkubacyjnego segmentów koleoptyli kukurydzy traktowanych ołowiem i auksyną
♦ Wzrost elongacyjny i pH środowiska inkubacyjnego segmentów koleoptyli kukurydzy traktowanych kadmem i brasinolidem 
♦ Wzajemne relacje pomiędzy działaniem kadmu i ołowiu na potencjał membranowy komórek parenchymy koleoptyli kukurydzy
♦ Wpływ niklu na wzrost siewek kukurydzy i zawartośc w nich barwników chlorofilowych 
♦ Wpływ allicyny na wzrost, zawartość chlorofili i pobieranie kadmu przez siewki kukurydzy Zea mays L.
♦ Pobieranie kadmu i zmiany pH środowiska segmentów koleoptyli kukurydzy Zea mays L.
♦ Wpływ promieniowania UV-B na wzrost siewek i zawartość barwników chlorofilowych w liściach Zea mays L.
♦ Wpływ cynku na zawartość barwników chlorofilowych i wzrost siewek kukurydzy Zea mays L.
♦ Wpływ juglonu i lawsonu na indukowany przez IAA i FC wzrost segmentów koleoptyli kukurydzy i zmiany ich środowiska inkubacyjnego

Katedra Genetyki

♦ Analiza in silico i klonowanie homologów genów AtNCED3, AtAHG2 i AtSAD1 u Hordeum vulgare
♦ Analiza funkcjonalna genu At1g04660- identyfikacja mutantów Arabidopsis z wykorzystaniem strategii TILLING 
♦ Identyfikacja jęczmienia homologa genu ryżowego SNACI (STRESS-RESPONSIVE NACI) oraz poszukiwanie alleli tego genu z wykorzystaniem strategii TILLING 
♦ Identyfikacja i analiza w kulturze in vitro linii transgenicznych Arabidopsis thaliana z nadekspresją genów kodujących czynniki transkrypcyjne: basic HELIX-LOOP-HELIX89 (bHLH89) DNA-BINDING PROTEIN WITH ONE FINGER5.2 (DOF5.2) ETHYLENE RESPONSE FACTOR022 (ERF022)
♦ Poszukiwanie nowych alleli genu HvCBP20 (Cap Binding Protein20) z wykorzystaniem strategii TILLING (Targeting Induced Local Lesions IN Genomes) oraz wyprowadzenie form homozygotycznych otrzymanych mutantów
♦ Bioinformatyczna analiza sekwencji promotorowych oraz utworzenie bazy danych genów związanych z morfogenezą włośników roślin dwu- i jednoliściennych
♦ Analiza polimorfizmu markerów SNP oraz zmienności w rozwoju systemu korzeniowego genotypów Hordeum vulgare różniących się reakcją na stres niedoboru wody
♦ Analiza molekularna oraz określenie zdolności do morfogenezy w kulturze in vitro mutantów Arabidopsis thaliana z insertami w wybranych genech czynników transkrypcyjnych: LOB DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 40 (LBD40), ENHANCED EM LEVEL (EEL), CRABS CLAW (CRC) I WRINKLED1 (WRI1) 
♦ Analiza molekularna oraz określenie zdolności do morfogenezy w kulturze in vitro mutantów Arabidopsis thaliana z insertami w genach związanych z metabolizmem hormonów (YUC2, YUC4, GA20X6, ACS4)
♦ Analiza funkcjonalna z zastosowaniem strategii TILLING genu HvUvrD Hordeum vulgare biorącego udział w procesie naprawy DNA
♦ Wyprowadzenie homozygotycznych mutantów insercyjnych w genech czynników transkrypcyjnych o zróżnicowanej ekspresji w procesie somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana

2011

specjalność: biotechnologia roślin i mikroorganizmów

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

♦ Immunocytochemiczna analiza rozmieszczenia korazoniny [Arg7]-CRZ i hormonu adypokinetycznego AKH w mózgu kowala bezskrzydłego Pyrrhocoris apterus
♦ Analiza skaładu wybranych olejów spożywczych poddanych obróbce termicznej oraz przechowywaniu
♦ Ocena ilościowych zmian metalotionein techniką cytometrii przepływowej w gruczołach jelita środkowego pająków eksponowanych na kadm i miedź
♦ Analiza jakościowa i ilościowa tłuszczów w wybranych asortymentach mleka spożywczego