tl_files/graph/loga-inne/CapLeft.jpg

kierunek zamawiany OCHRONY ŚRODOWISKA

UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe

Projekt zakończony w 2015 r.

strona własna Kierunku Zamawianego


W roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska uruchomiono trzyletnie studia I stopnia (licencjackie dla 135 osób) na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA, które zostały objęte projektem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Kierunki Zamawiane.

W ramach realizacji projektu student poza wszystkimi zajęciami przewidzianymi w programie kierunku Ochrona Środowiska dodatkowo będzie mógł skorzystać ze szkoleń, staży, praktyk, zagranicznicznych zajęć terenowych oraz praktyk w Parku Technologicznym. 
Ponadto planuje się, że każdy przyjęty na studia na Kierunku Zamawianym otrzyma tablet do pracy w czasie zajęć terenowych.

Zgodnie z zasadą kierunków zamawianych oferujemy naszym studentom:
1. stypendium dla 50% studentów - 67 osób na 1 roku (wg rekrutacyjnej listy rankingowej) w wysokości 1000 zł miesięczne przez 9 miesięcy w roku,
2. zorganizowanie zajęć wyrównawczych z biologii, chemii, matematyki i fizyki,
3. podjęcie dodatkowych form działalności dydaktycznej podnoszących atrakcyjność kształcenia takich jak:

Kursy specjalistyczne zakończone certyfikatami:
Kurs specjalistyczny – Systemy zarządzania środowiskiem; możliwość uzyskania certyfikatu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001

Szkolenia specjalistyczne:
♦ Specjalistyczny kurs j. angielskiego;
♦ Kurs specjalistyczny – Rachunkowość i sprawozdawczość środowiskowa;
♦ Szkolenie z przedsiębiorczości dla przyszłych matek;
♦ Szkolenie – Ekonomiczne i prawne podstawy prowadzenia małej firmy.

Program stażowy:
Trzymiesięczny, płatny staż dla każdego studenta. Przez okres odbywania stażu studenci będą otrzymywać wynagrodzenie (1600 zł miesięcznie), dzięki któremu będą mogli realizować staż poza miejscem zamieszkania. Wynagrodzenie powinno umożliwić pokrycie studentom kosztów dojazdu, ewentualnego noclegu oraz wyżywienia poza domem.

Wizyta studyjna w Czechach – Praktyczne aspekty rewitalizacji terenów miejsko-przemysłowych.

Zajęcia praktyczne w wybranym Parku Technologicznym specjalizującym się w problematyce prośrodowiskowej, między innymi w odnawialnych źródłach energii, budownictwie pasywnym itp.

Zajęcia podnoszące mobilność na przyszłym rynku pracy:
Szkolenie ekonomiczne i prawne podstawy prowadzenia małej firmy