Nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego przez Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

wg nowych regulacji na podstawie Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w brzmieniu z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.)

2019

Katarzyna Zając
osiągnięcie naukowe:  Ekologiczne uwarunkowania występowania i aktywnej ochrony zagrożonego gatunku małża słodkowodnego skójki gruboskorupowej Unio crassus Philipsson, 1788.
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Joanna Jankowicz-Cieślak
osiągnięcie naukowe:  Techniki indukcji i detekcji zmienności genetycznej w badaniach genomiki funkcjonalnej i hodowli roślin o szczególnym znaczeniu w krajach rozwijających się.
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Dominik Chłond
osiągnięcie naukowe:  Ewolucja i filogeneza kosmopolitycznego rodzaju Sirthenea Spinola (Heteroptera, Reduviidae), jako wynik przystosowania drapieżnika do ewolucji ekosystemów.
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Aneta Spyra
osiągnięcie naukowe: Znaczenie zbiorników śródleśnych w kształtowaniu różnorodności ślimaków słodkowodnych na obszarach przekształconych antropogenicznie
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

2018

Andrzej Woźnica
osiągnięcie naukowe: Ocena możliwości wykorzystania bakterii nitryfikacyjnych do biodetekcji substancji toksycznych w wodzie
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Damian Gruszka
osiągnięcie naukowe: Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów kodujących enzymy zaangażowane w metabolizm brasinosteroidów u jęczmienia oraz charakterystyka reakcji półkarłowych mutantów na stres niedoboru wody
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Sabina Pierużek-Nowak
osiągnięcie naukowe: Dynamika i uwarunkowania środowiskowe procesu rekolonizacji lasów zachodniej Polski przez wilki (Canis lupus)
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Łukasz Depa
osiągnięcie naukowe: Rola mutualistycznej relacji z mrówkami w filogenezie i ewolucji mszyc na przykładzie rodzaju Stomaphis Walker (Aphididae, Lachninae)
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Aleksandra Nadgórska-Socha
osiągnięcie naukowe: Wskaźniki ekofizjologiczne u wybranych gatunków roślin z terenów miejskich o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia
wniosek
autoreferat
skład komisji
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

2017

Agata Burian
osiągnięcie naukowe: Morfogeneza wierzchołka pędu: regulacja z udziałem czynników genetycznych i mechanicznych
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Irena Grześ
osiągnięcie: Znaczenie kolonii w reakcji mrówek na środowiskowe skażenie metalami
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

2012

Aldona K. Uziębło
monografia: Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold as a pioneer species and its abilities to colonise initial habitats
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego