Katedra Hydrobiologii

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

  • różnorodność biologiczna zbiorników antropogenicznych o różnej genezie i gospodarczym wykorzystaniu
  • wpływ przekształceń antropogenicznych na strukturę zgrupowań bentosu
  • biologia i ekologia wybranych gatunków pijawek, skąposzczetów, mięczaków w warunkach postępującej antropopresji
  • wpływ gatunków obcych mięczaków na strukturę zgrupowań rodzimej fauny
  • wykorzystanie makrobezkręgowców bentosowych w ocenie stanu ekologicznego wód powierzchniowych
  • ekologiczne uwarunkowania występowania i dynamika zmian zooplanktonu w zbiornikach antropogenicznych o różnej genezie

 

Publikacje katedry w latach 2013-2019 (pdf)