Katedra Zoologii

Dydaktyka

Katedra koordynuje i współprowadzi następujące przedmioty:

 • Biogeografia
 • Biologiczne podstawy zachowań człowieka i zwierząt
 • Bioróżnorodność świata roślin i zwierząt dla biotechnologów
 • Ekologia miasta
 • Ekologia siedlisk zdegradowanych
 • Ekosystemy w warunkach antropopresji
 • Elementy i zasoby środowiska
 • Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt
 • Gospodarowanie na obszarach Natura 2000
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
 • Metody badań terenowych
 • Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych
 • Morfologia i anatomia owadów
 • Ochrona różnorodności biologicznej
 • Organologia i architektonika zwierząt
 • Paleobiologia i filogeneza roślin i zwierząt
 • Podstawy biologii
 • Podstawy preparatyki i hodowli zwierząt egzotycznych
 • Przyroda Górnego Śląska
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • Zagrożenie i ochrona różnorodności przyrodniczej
 • Zajęcia terenowe z botaniki i zoologii
 • Zoologia
 • Zoologia – pierwotniaki i bezkręgowce
 • Zoologia strunowce