Pracownia Dydaktyki Biologii

Dydaktyka

  • wykłady i ćwiczenia z dydaktyki przedmiotowej oraz podstaw pedagogiki i psychologii
  • praktyki śródroczne oraz praktyki zewnętrzne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
  • zajęcia z zakresu anatomii i embriologii człowieka oraz endokrynologii kręgowców