Historia Wydziału

Pierwsze miesiące funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego powołanego w 1968 roku wykazały, że brak biologicznego kierunku studiów w nowo powołanej uczelni zawęża możliwości jej wielostronnego rozwoju i oddziaływania społecznego. Odczuwalna była potrzeba badań biologicznych, zwłaszcza związanych z problemami ochrony środowiska przyrodniczego w wielkoprzemysłowym regionie śląska oraz kształcenia biologów na ówczesne potrzeby tego regionu.

1969

26 czerwca powołano więc Instytut Biologii, który był zalążkiem obecnego Wydziału Biologii i Ochrony środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Biologii był doc. dr hab. Przemysław Trojan.

W Instytucie tym utworzono trzy Zakłady: Ekologii Ogólnej, Biochemii oraz Mikrobiologii. Instytut Biologii mieścił się wówczas w kilku pokojach budynku przy ulicy Krasińskiego 2.

Działalność dydaktyczną rozpoczęto w roku akademickim 1969/1970 i przyjęto wówczas 73 studentów. Zespół pracowników ówczesnego Instytutu Biologii składał się z 24 pracowników, w tym 6 docentów (4 z tytułem doktora habilitowanego), 2 adiunktów ze stopniem doktora i kilkunastu asystentów. Wykonywanie zadań przewidzianych w programie studiów biologicznych wiązało się z koniecznością korzystania z pomocy pracowników z wielu ośrodków naukowych w kraju.

21 listopada powstała Biblioteka Instytutu Biologii.

1970

1 grudnia Instytut Biologii przeniesiono do budynku przy ul. Jagiellońskiej 26/28. Utworzono wówczas dwa nowe zakłady: Zakład Botaniki oraz Zakład Fizjologii Zwierząt.

1971

1 września, Dyrektorem Instytutu został doc. dr hab. Jerzy Chmielowski.

1972

Przystąpiono do organizacji Zakładu Fizjologii Roślin oraz Fizjologii Zwierząt. Prace badawcze Instytutu dotyczyły szeroko pojętej problematyki ekologicznej i ochrony środowiska pozostającego pod presją imisji przemysłowych.

1973

16 sierpnia na bazie Instytutu Biologii powstał Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.
W skład WBiOŚ weszły Instytuty: Biologii, Zoologii, Biochemii i Mikrobiologii, a także Zakład Geografii, którego kierownikiem został prof. dr hab. Józef Szaflarski i który to Zakład stał się zalążkiem przyszłego Wydziału Nauk o Ziemi.
Powołano następujące Instytuty:

  • Instytut Biochemii i Mikrobiologii (obejmował: Zakład Biochemii, Mikrobiologii oraz Chemii środowiska)
  • Instytut Botaniki (obejmował: Zakłady: Anatomii i Cytologii Roślin, Ekologii Roślin, Fizjologii Roślin oraz Zakład Systematyki i Geografii Roślin)
  • Instytut Zoologii (składał się z Zakładów: Ekologii Zwierząt, Zoologii Ogólnej i Parazytologii oraz Zoologii Systematycznej)

Utworzono Bibliotekę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Od 1 października funkcję Dziekana Wydziału pełnił prof. dr hab. Marian Pytasz.

1975

2 stycznia Wydział uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych.

26 stycznia Instytut Zoologii WBiOŚ otrzymał nowy budynek w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

W tym roku przeprowadzono po raz pierwszy na WBiOŚ dwa przewody doktorskie.
W toku dalszego rozwoju Wydziału utworzono Zakład Biofizyki i Biologii Komórki oraz Zakład Genetyki. Umożliwiło to przekształcenie Instytutu Biochemii i Mikrobiologii w Instytut Biologii Molekularnej o strukturze wzbogaconej o te Zakłady.
W tym czasie również w Instytucie Zoologii powstał Zakład Histologii i Embriologii Zwierząt oraz Zakład Metodyki Nauczania Biologii.
Zakład Systematyki i Geografii Roślin Instytutu Botaniki przekształcił się w dwie odrębne jednostki: Zakład Systematyki Roślin oraz Zakład Geobotaniki i Ochrony Przyrody.

1977

Wydział uzyskał uprawnienia habilitacyjne, a więc pełnię praw akademickich.
Intensywny rozwój badań umożliwił Wydziałowi podjęcie wydania własnego czasopisma Acta Biologica Silesiana.
W tym czasie wyróżnione za swoją działalność zostało Koło naukowe Biologów

1979

Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału, w wyniku której powstały trzy instytuty obejmujących istniejące już Zakłady: Instytut Botaniki i Zoologii, Instytut Ekologii Rejonów Wielkoprzemysłowych oraz Instytut Fizjologii i Cytologii. Taki podział Wydziału okazał się jednak niekorzystny dla dalszego rozwoju...

... i w roku akademickim 1980/1981 przeprowadzono ponowną reorganizację.

1981

Zrezygnowano ze struktury instytutowej i utworzono 13 samodzielnych Katedr:
- Katedra Anatomii i Cytologii Roślin
- Katedra Biochemii
- Katedra Biofizyki i Biologii Komórki
- Katedra Botaniki Systematycznej
- Katedra Ekologii
- Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
- Katedra Fizjologii Roślin
- Katedra Genetyki
- Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody
- Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt
- Katedra Mikrobiologii
- Katedra Metodyki Nauczania Biologii
- Katedra Zoologii

W wyniku demokratycznych wyborów Dziekanem został prof. dr hab. Mirosław Małuszyński.

1983

4 października odbyła się sesja naukowa z okazji 10-lecia istnienia Wydziału, prowadzona przez Dziekana, prof. dr hab. Zbigniewa Jethona.
Sesja poświecona była problemom ochrony środowiska, m.in. oddziaływaniu metali ciężkich na mikroorganizmy, biochemiczno-mikrobiologicznym metodom unieszkodliwiania toksyn, zwłaszcza fenoli, cyjanków i związków metali ciężkich w ściekach przemysłowych, wpływowi emisji przemysłowych na ekosystemy leśne, strukturze wewnętrznej komórek roślinnych i zwierzęcych oraz mechanizmom dziedziczności w chemicznie skażonym środowisku.

1993

30 listopada utworzono Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. Pierwszym dyrektorem tej jednostki został prof. dr hab. Paweł Migula, a obecnie funkcję tę sprawuje dr hab. Mirosław Nakonieczny.
Z Centrum współpracowała grupa problemowa kierowana przez prof. Andrzeja Kiepasa, filozofa zajmującego się tematyką związaną z techniką filozofii ukierunkowaną na humanistyczną analizę problemów środowiska. Zasadniczy profil działalności Centrum obejmował edukację, prowadzenie badań oraz działalność wydawniczą. Centrum było jednym ze współorganizatorów (obok University of Minnesota Hubert H. Humphrey Center for Countries in Transitions Studies) podyplomowych studiów „Zarządzanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy”, prowadzonych w Szkole Zarządzania w 1997 roku , których absolwenci mieli uzyskać kompetencje w zakresie zarządzania oraz w zakresie myślenia proekologicznego i stanowić grupę liderów w lokalnych środowiskach.

30 listopada zarządzeniem Rektora UŚ (nr 34/93) na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska ustanowiono studia doktoranckie.

1994

Odbyły się uroczyste obchody 25-lecia WBiOŚ, na które składały się: konferencja naukowa Biologia w rehabilitacji środowiska zdegradowanego oraz jubileuszowe wydanie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego z artykułami poświęconymi historii i badaniom naukowym.

1996

W Katedrze Ekologii utworzono Zakład Hydrobiologii.
Zlikwidowano również Katedrę Metodyki Nauczania Biologii, powołując w jej miejsce samodzielną Pracownię Dydaktyki Biologii.
Natomiast Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, zmieniła nazwę na Katedrę Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, bardziej przystającą do jej profilu badawczego.

1998

W ramach interdyscyplinarnego procesu kształcenia akademickiego w Uniwersytecie Śląskim powołano do życia Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMP), w ramach których Wydział Biologii i Ochrony Środowiska prowadzi zajęcia na kierunku biologia (obok Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Nauk o Ziemi)

2000

Otwarto Podyplomowe Studia Nauczanie przyrody i biologii w zreformowanej szkole o dwóch profilach: człowiek i środowisko przyrodnicze - dla nauczycieli przyrody w sześcioletniej szkole podstawowej oraz biologia współczesna - dla nauczycieli biologii w gimnazjum.

2002

Otwarto Podyplomowe Studia Doskonalące dla Nauczycieli Biologii w Liceum.

23 maja odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Dokumentacji Botanicznej i Herbarium, która mieści się w Chorzowie. Na kierownika Pracowni nominowano dr. Adama Rostańskiego. Uroczystość otwarcia Pracowni uświetnił swoją obecnością JM Rektor UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Z tej okazji odbyła się również konferencja naukowa zatytułowana: Rola zbiorów zielnikowych we współczesnych badaniach botanicznych oraz okolicznościowa wystawa najciekawszych zbiorów, przywiezionych niejednokrotnie z bardzo odległych krańców w świata: Jemenu, Spitsbergenu, Kaukazu. W momencie otwarcia na Zielnik składało się ok. 100 tys. skatalogowanych komputerowo roślin.
We wrześniu Wydział otrzymał pomieszczenia w kampusie UŚ w Chorzowie, gdzie zlokalizowano bank genów roślin.

2003

11 czerwca jedna z sal wykładowych w budynku przy ul. Bankowej 9 otrzymała imię prof. Kazimierza Czechowicza, profesora związanego z Uniwersytetem Śląskim od 1975 r. Podczas uroczystości odsłonięto poświęconą jego osobie tablicę pamiątkową. W spotkaniu wzięli udział przyjaciele, współpracownicy i uczniowie Profesora. Współorganizatorem uroczystości, której towarzyszyła sesja naukowa oraz spotkanie z poezją (w wykonaniu aktorki Ewy Ziętek), był Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.

2005

W ramach Katedry Biofizyki i Biologii Komórki utworzono Zakład Biologii Komórki.

2007

15 października w holu głównym Biblioteki Śląskiej otwarto wystawę Śląsk okiem naukowca, zorganizowaną przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, zrealizowaną w ramach projektu „Nauka w obiektywie”. Wystawa trwała do 7 listopada.

19 listopada przekształcono Katedrę Botaniki Systematycznej w Zakład Botaniki Systematycznej, natomiast Katedrę Biofizyki i Biologii Komórki w Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin. Dotychczasowy Zakład Biologii Komórki podporządkowuje się bezpośrednio Dziekanowi.

2008

23 kwietnia wyłączono się z Katedry Ekologii dotychczasowy Zakład Hydrobiologii i utworzono na jego bazie Katedrę Hydrobiologii.

21 listopada Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w podjęła uchwałę o zorganizowaniu uroczystych obchodów 40-lecia Wydziału. W tym celu powołano Komitet Organizacyjny, któremu powierzono organizację jubileuszu.

2013

27 listopada uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie biotechnologia.

2014

28 kwietnia uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie ochrona środowiska.

2015

Przyznanie Wydziałowi przez Polską Izbę Ekologii Medalu „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju".

2016

Powstanie mini Ogrodu Botanicznego przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.