Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody


kierownik   prof. dr hab. BARBARA TOKARSKA-GUZIK

adres   Jagiellońska 28,   40-032 Katowice
tel.   32 2009 569
fax   32 2009 361 (w Dziekanacie Wydziału)

profil badawczy

1. Zróżnicowanie flory i roślinności w relacji do struktury krajobrazu i czynników środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych (stan i ochrona)

2. Różnorodność funkcjonalna roślinności i jej wykorzystanie w ocenie stopnia przekształcenia ekosystemów (usługi ekosystemowe)

3. Biologia, ekologia, chorologia i zmienność genetyczna gatunków roślin rodzimych i obcego pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych; ocena zagrożenia dla rodzimej szaty roślinnej i metody zwalczania gatunków inwazyjnych

4. Metalofity, jako efekt procesów mikroewolucyjnych u roślin w obecności wysokiego poziomu stresu środowiskowego

5. Taksonomia i klasyfikacja wybranych taksonów roślin naczyniowych i mszaków

6. Kartografia geobotaniczna i bazy danych przestrzennych; zastosowanie narzędzi geoinformatycznych i modelowania matematycznego w badaniach szaty roślinnej

 

unikalne zasoby

1. Tworzenie i rozwój regionalnego systemu informacji dotyczących przyrody oraz stanu środowiska województwa śląskiego i regionów sąsiednich – Ogólnodostępna Baza Danych (OBD) utworzona w ramach projektu „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego, jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP”

2. Kolekcja zielnikowa